การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

Use, problems and needs of using online databases of faculty members at Yala Rajabhat University

  • หาบีบะ ดาตู
  • ชุ่มจิตต์ แซ่ฉั่น
Keywords: การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์, ปัญหาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์, ความต้องการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์

Abstract

       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการใช้ ปัญหาและความต้องการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 2) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความต้องการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ตามตัวแปร เพศ อายุ คณะที่สังกัด วุฒิการศึกษาสูงสุด ตำแหน่งทางวิชาการ ประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา ประสบการณ์ในการวิจัย และประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตและ 3) เพื่อศึกษาถึงปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา กลุ่มประชากรทั้งหมดที่เป็นอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำนวน 231 คน ข้อมูลที่ใช้คือแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้วิธีค่าเฉลี่ยของประชากร (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (σ) ผลการวิจัยพบว่า 1) อาจารย์ 216 คน เคยใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ และ 15 คน ไม่เคยใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการวิจัย มีความถี่ในการใช้ที่ไม่แน่นอน ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใช้มากที่สุดคือ Thailis (TDC) มีการรับรู้การให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์คือ เว็บไซต์ มีเหตุผลที่เลือกใช้คือ ข้อมูลมีความทันสมัย วิธีการใช้คือ สืบค้นด้วยตนเอง สถานที่ที่ใช้คือ ห้องทำงาน ช่วงเวลาในการสืบค้นระหว่าง 12.00 น.-18.00 น. ผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้นคือ เอกสารฉบับเต็ม (PDF) และใช้วิธีการสั่งพิมพ์เฉพาะหน้าที่ต้องการ 2) ปัญหาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ส่วนใหญ่ฐานข้อมูลออนไลน์มีจำนวนน้อย ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ขาดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสืบค้น ผู้ให้บริการส่วนใหญ่มีจำนวน ไม่เพียงพอ ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายส่วนใหญ่ระบบเครือข่ายเกิดความขัดข้องบ่อย และด้านการอบรมและประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่มีการจัดอบรมสาธิตน้อย 3) ความต้องการของอาจารย์ที่มีต่อการใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ ส่วนใหญ่อาจารย์ต้องการจัดหาฐานข้อมูลออนไลน์ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน 4) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่มี เพศ อายุ มีระดับความถี่การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนคณะที่สังกัด วุฒิการศึกษาสูงสุด ตำแหน่งทางวิชาการ ประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา ประสบการณ์ในการวิจัย และประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกัน มีระดับความถี่การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน ที่ตั้งไว้ ส่วนปัญหาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ อาจารย์ที่มี เพศอายุ คณะที่สังกัด วุฒิการศึกษาสูงสุด ตำแหน่งทางวิชาการ ประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา ประสบการณ์ในการวิจัย และประสบการณ์ ในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกัน มีปัญหาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ ยังพบว่า อาจารย์ที่มี เพศอายุ คณะที่สังกัด วุฒิการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกัน มีความต้องการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนปัจจัยทางด้านตำแหน่งทางวิชาการ ประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา ประสบการณ์ในการวิจัยและประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกัน มีความต้องการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่แตกต่างกัน ซึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

Published
2019-08-01
How to Cite
ดาตูห., & แซ่ฉั่น ช. (2019). การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา . Information - อินฟอร์เมชั่น, 22(2), 61-70. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/117