บทบาทห้องสมุดในการส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

The role of library in supporting Khon Kean University graduate student’s thesis process

  • กิตติยา สุทธิประภา
  • สมาน ลอยฟ้า
Keywords: บทบาทห้องสมุด, ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา, การทำวิทยานิพนธ์, ปัญหาในการทำวิทยานิพนธ์, Library Role, Academic Library, Thesis, Problems in Thesis

Abstract

       งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพและปัญหาในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 2) ความต้องการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ของห้องสมุด 3) สภาพการให้บริการของห้องสมุดที่ส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ และ 4) ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับบทบาทของห้องสมุดในการส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษามีจำนวน 555 คน ประกอบด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน337 คน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จำนวน189 คน หัวหน้าห้องสมุดคณะ บรรณารักษ์บริการตอบคำถามเพื่อการอ้างอิงและวิจัย และบรรณารักษ์จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 3 ชุด ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 10 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2556 ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา445 ชุด คิดเป็นร้อยละ 80.2 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

1) ในการทำวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดหัวข้อจนถึงขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เวลา โดยเฉลี่ย1-2 ภาคการศึกษา และมีการเปลี่ยนแปลงและปรับแก้งานบ่อยครั้ง สำหรับปัญหาในการทำวิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่ได้แก่ นักศึกษาขาดทักษะด้านการอ่านสรุปความโดยเฉพาะภาษาต่างประเทศ ขาดความรู้ความเข้าใจในหัวข้อที่จะทำวิทยานิพนธ์ 2) การทำวิทยานิพนธ์ในแต่ละขั้นตอน นักศึกษาต้องการบริการจากห้องสมุดในระดับมาก 3) ห้องสมุดได้จัดให้มีบริการที่ส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ได้แก่ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การจัดบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำวิทยานิพนธ์ 4) นักศึกษาและอาจารย์มีความเห็นที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับบทบาทห้องสมุดในการส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ใน 7 ประเด็นดังต่อไปนี้ 1) จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทั้งสิ่งตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมและตรงกับสาขาวิชา และทันสมัยเพิ่มมากขึ้น 2) รวบรวมข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติเพื่อการวิจัย 3) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยในแต่ละสาขาวิชา 4) ผู้เชี่ยวชาญในการเขียนและตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 5) เค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติ 6) บริการโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ให้คำแนะนำในการอภิปรายผล การแปลความหมายข้อมูลทางสถิติ และ 7) สรุปผลความคิดเห็นและชี้แนะแหล่งจัดรูปเล่มวิทยานิพนธ์

Published
2019-08-01
How to Cite
สุทธิประภาก., & ลอยฟ้า ส. (2019). บทบาทห้องสมุดในการส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. Information - อินฟอร์เมชั่น, 21(1), 19-29. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/146

Most read articles by the same author(s)