ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการปรับปรุงบรรยากาศห้องสมุดมีชีวิต หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

The Opinion of Library User toward Living Library Atmosphere at Central Library, Khon Kaen University

  • สิริพร ทิวะสิงห์
Keywords: ความคิดเห็น, ผู้ใช้บริการ, บรรยากาศ, ห้องสมุดมีชีวิต, หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Abstract

         การสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการปรับปรุงบรรยากาศห้องสมุดมีชีวิตหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เน้นขอบเขตการศึกษาเฉพาะลักษณะทางกายภาพของห้องสมุดมีชีวิต ประกอบด้วย ห้องอ่านหนังสือ ห้องนวนิยาย ห้องบริการโสตทัศนวัสดุ ห้องบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มุมกาแฟ ห้องน้ำ การจัด ตกแต่งภายในอาคาร สีสันภายในอาคาร แสงสว่าง อุณหภูมิ เสียงบริเวณห้องอ่านหนังสือ โต๊ะ เก้าอี้ รวมถึง กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต ได้แก่ การจัดแสดงหนังสือ/นิทรรศการตามชั้นต่างๆ และการจัดฉายภาพยนตร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ผลการศึกษาโดยรวมพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ร้อยละ 70.9 เห็นว่าบรรยากาศหอสมุดกลางปัจจุบันอยู่ในระดับดี และเห็นว่ามีส่วนต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิมมาก ได้แก่ มุมกาแฟ การจัดตกแต่ง สีสันภายในอาคาร บรรยากาศที่ผู้ใช้ห้องสมุดเห็นว่าดีขึ้นกว่าเดิม ได้แก่ การจัดฉายภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ การจัดแสดงหนังสือ/การจัดนิทรรศการตามชั้นต่างๆ ห้องบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องน้ำอาคาร 1 (ชั้น 1,3) แสงสว่าง ห้องอ่านหนังสือ (ชั้น 2-6 อาคาร 2) อุณหภูมิ โต๊ะเก้าอี้ ส่วนด้านอื่นๆ นั้นไม่แตกต่างจากเดิม

Published
2019-08-01
How to Cite
ทิวะสิงห์ ส. (2019). ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการปรับปรุงบรรยากาศห้องสมุดมีชีวิต หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น . Information - อินฟอร์เมชั่น, 14(1), 23-31. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/202

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>