บทบาทของงานจดหมายเหตุต่อองค์การ

  • เหลาทอง สุริยะ
Keywords: จดหมายเหตุ, องค์การ, หอจดหมายเหตุ

Abstract

         อธิบายความหมายของคำว่า จดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุ พร้อมกับให้รายละเอียดของบทบาทจดหมายเหตุในด้านต่างๆ รวมถึงการดำเนินงานหอจดหมายเหตุแห่งชาติ หอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและหอจดหมายเหตุขององค์กร/สถาบันต่างๆ ซึ่งทำให้เข้าใจในงานจดหมายเหตุมากยิ่งขึ้น

Published
2019-08-01
How to Cite
สุริยะ เ. (2019). บทบาทของงานจดหมายเหตุต่อองค์การ. Information - อินฟอร์เมชั่น, 14(1), 80-87. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/210