การศึกษาเพื่อพัฒนาบริการโสตทัศนศึกษาของหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2552

The Study of Audiovisual Service Development at Central LibraryInformation and Resources Center Khon Kaen University in Fiscal year 2009

  • สิริพร ทิวะสิงห์
  • สุทัศน์ แก้วราช
  • วิไล จังสถิตย์กุล
  • เสน่ห์ ปัญโย
  • เฉลิมพล นารี
  • อุทิศ นามสีฐาน
  • ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์
  • นายิกา เดิดขุนทด
Keywords: โสตทัศนศึกษา, หอสมุดลาง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาสัยขอนแก่น

Abstract

8-17.jpg

Published
2019-08-01
How to Cite
ทิวะสิงห์ส., แก้วราชส., จังสถิตย์กุลว., ปัญโยเ., นารีเ., นามสีฐานอ., ประทุมรัตน์ ป., & เดิดขุนทดน. (2019). การศึกษาเพื่อพัฒนาบริการโสตทัศนศึกษาของหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2552. Information - อินฟอร์เมชั่น, 17(2), 8-17. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/388

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>