พฤติกรรมการใช้และการเข้าถึงวรรณกรรมสีเทาในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ

Usage and Access Behavior of Grey Literature in Academic Libraries

  • ร่มฉัตร ขุนทอง สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ลำปาง แม่นมาตย์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Keywords: พฤติกรรมการใช้และการเข้าถึง, วรรณกรรมสีเทา, ผู้ใช้วรรณกรรมสีเทา, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอพฤติกรรมสารสนเทศของผู้ใช้วรรณกรรมสีเทา ซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์ในการใช้ ประเภทของวัสดุที่ใช้ แหล่งสารสนเทศที่ใช้ในการเข้าถึง การเข้าถึง การสืบค้น ปัญหาการในการการเข้าถึงและสืบค้นและความคาดหวังของผู้ใช้ต่อวรรณกรรมสีเทา ใช้วิธีการวิจัยแบบศึกษาเฉพาะกรณี (Case study approach) เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ใช้วรรณกรรมสีเทาจำนวน 35 คน ผลการวิจัยพบว่า (1) วัตถุประสงค์โดยทั่วไปของการใช้งานวรรณกรรมสีเทา คือ ใช้ประกอบการปฏิบัติงานและประกอบการเรียนการสอน (2) ประเภทวัสดุที่ผู้ใช้ใช้มากที่สุด คือ กลุ่มของวัสดุตีพิมพ์ รองลงมาคือวัสดุอิเล็กทรอนิกส์และวัสดุไม่ตีพิมพ์ (3) แหล่งสารสนเทศที่ใช้ในการเข้าถึง มี 3 แหล่ง คือ บุคคล สถาบัน และอินเตอร์เน็ต (4) การเข้าถึง มี 2 ลักษณะคือ (4.1) วิธีการเข้าถึง คือ สืบค้นด้วยตนเองโดยใช้เครื่องมือสืบค้น google จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OPAC) และเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สังกัด (4.2) การกำหนดความต้องการ คือ กำหนดเรื่องที่จะค้นและกำหนดคำค้น เลือกฐานข้อมูล ระบุคำค้น ดำเนินการค้นหา (5) การสืบค้น มี 2 วิธี คือ การสืบค้นจากห้องสมุดและการสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต (6) ปัญหาในการเข้าถึงและการสืบค้น คือ การกำหนดคำค้น  แหล่งวรรณกรรมสีเทา วิธีการสืบค้น เครื่องมือสืบค้น การนำความรู้จากวรรณกรรมสีเทาไปใช้ประโยชน์ (7) ความคาดหวังต่อวรรณกรรมสีเทา คือ คอลเลคชันวรรณกรรมสีเทา องค์ประกอบที่ใช้ลงรายการวรรณกรรมสีเทา เครื่องมือที่ใช้ในการสืบค้นวรรณกรรมสีเทา

Published
2020-12-24
How to Cite
ขุนทองร., & แม่นมาตย์ ล. (2020). พฤติกรรมการใช้และการเข้าถึงวรรณกรรมสีเทาในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ. Information - อินฟอร์เมชั่น, 27(2), 1-22. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/460