ตัวแบบการจัดการทุนมนุษย์สำหรับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

Human Capital Management Model for the University for Local Development

  • บุษกร จันท์เทวนุมาส สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • กุลธิดา ท้วมสุข สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Keywords: ทุนมนุษย์, การจัดการทุนมนุษย์, ตัวแบบการจัดการทุนมนุษย์, มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น, มหาวิทยาลัยราชภัฏ

Abstract

บทคัดย่อ

ทุนมนุษย์ ถือเป็นต้นทุนสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ บทความวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวแบบการจัดการทุนมนุษย์สำหรับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์และองค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ด้วยสถิติอ้างอิง ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแบบการจัดการทุนมนุษย์สำหรับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พบว่า ตัวแบบมีความสอดคล้องกลมกลืนอย่างมีนัยสำคัญกับข้อมูลเชิงประจักษ์   ทุกส่วนประกอบพิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ -test = 213.95, df = 159, p = 0.00240 จากนั้นนำไปพัฒนาร่างตัวแบบและใช้แบบประเมินร่างตัวแบบเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญรวมจำนวน 21 คน เพื่อพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ผลการวิจัยได้ตัวแบบการจัดการทุนมนุษย์สำหรับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนี้ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ เป้าหมายของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 4 ข้อ ตัวบ่งชี้ความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 58 ตัวบ่งชี้  คุณลักษณะของทุนมนุษย์ รวมทั้งสิ้น 78 ข้อ กระบวนการจัดการทุนมนุษย์ 6 กระบวนการ และปัจจัยที่จะสนับสนุนการจัดการทุนมนุษย์สำหรับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 21 ปัจจัย

Published
2020-12-24
How to Cite
จันท์เทวนุมาส บ., & ท้วมสุขก. (2020). ตัวแบบการจัดการทุนมนุษย์สำหรับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น. Information - อินฟอร์เมชั่น, 27(2), 23-39. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/461