การสื่อสารทางวิชาการและการเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี

Scholarly Communication and Open Access

  • เมธยา เสามะลี Khon Kaen University Library

Abstract

“การสื่อสารทางวิชาการและการเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี (Scholarly Communication andOpen Access)” เล่มนี้แต่งโดยรองศาสตราจารย์ น้ าทิพย์ วิภาวิน ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตรปริญญาเอกสารสนเทศศาสตร์ และอาจารย์ประจ าแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีผลงานทางวิชาการทางด้านสารสนเทศศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ หนังสือมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับทั้งผู้อ่านและผู้เขียนในชุมชนวิชาการและการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เกิดจากกระบวนการวิจัย เพื่อให้นักวิจัยน าไปใช้ต่อยอดความรู้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการด าเนินงานของการสื่อสารทางวิชาการและการจัดการข้อมูลวิจัย ผู้เขียนจึงให้ความสนใจในการสื่อสารทางวิชาการมาตลอดชีวิตการทำงานในฐานะบรรณารักษ์ ผู้บริหารห้องสมุด นักวิจัย และอาจารย์ การเขียนหนังสือ "การสื่อสารทางวิชาการและการเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี" เล่มนี้ จึงเป็นหนึ่งในความฝันของผู้เขียนที่ต้องสานฝันให้เป็นจริง

Published
2019-12-27
How to Cite
เสามะลีเ. (2019). การสื่อสารทางวิชาการและการเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี. Information - อินฟอร์เมชั่น, 26(2), 103-104. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/463