ทักษะการรู้ดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

Digital Literacy Skills of Rajabhat University Undergraduate Students

  • พิสุทธิ์ ศรีจันทร์ สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • น้ำทิพย์ วิภาวิน สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ทัดทอง พราหมณี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  • สุทธินันธ์ ชื่นชม ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Keywords: ทักษะการรู้ดิจิทัล, นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาทักษะการรู้ดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ และ 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการรู้ดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ จำแนกตามเพศ ชั้นปีที่ศึกษา กลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษา ผลการเรียน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 38 แห่ง จำนวน 780 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบทักษะการรู้ดิจิทัล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test

            ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏมีทักษะการรู้ดิจิทัลโดยรวมอยู่ในระดับต่ำ ( =4.79) โดยทักษะการรู้ดิจิทัลที่นักศึกษาอยู่ในระดับต่ำ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถในการประเมินสารสนเทศดิจิทัล ( =3.93) ด้านการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการจัดการสารสนเทศ ( =4.55) และ ด้านการสื่อสารสารสนเทศ ( =4.86)  ส่วนทักษะการรู้ดิจิทัลที่นักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงสารสนเทศ ( =5.18) ด้านการรวบรวมสารสนเทศ ( =5.13) และด้านการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ( =5.11) 2) ทักษะการรู้ดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามชั้นปีที่ศึกษา และ กลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษา

Published
2020-12-24
How to Cite
ศรีจันทร์พ., วิภาวิน น., พราหมณี ท., & ชื่นชมส. (2020). ทักษะการรู้ดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ . Information - อินฟอร์เมชั่น, 27(2), 41-56. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/465