การพัฒนาศัพท์สัมพันธ์ด้านการบริหารธุรกิจ

The Development of Thesaurus Business Administration

  • คนึงนิตย์ หีบแก้ว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
  • มาลี กาบมาลา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Keywords: บริหารธุรกิจ, ศัพท์สัมพันธ์, คำศัพท์ควบคุม, อรรถาภิธาน, ธิซอรัส

Abstract

บทความนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ขอบเขตและโครงสร้างความรู้ และพัฒนาศัพท์สัมพันธ์ด้านการบริหารธุรกิจ ใช้วิธีวิจัยและพัฒนา โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์กลุ่มความรู้หลัก กลุ่มความรู้ย่อย กลุ่มความรู้หมู่ย่อย และคำศัพท์จากระบบการจัดระบบความรู้และทรัพยากรสารสนเทศ 107 รายการ การพัฒนาศัพท์สัมพันธ์ใช้แนวของ Broughton (2006) มาเป็นกรอบควบคุมคำศัพท์ วิเคราะห์และจัดกลุ่มคำศัพท์ สร้างความสัมพันธ์และจัด ลำดับชั้น และประเมินศัพท์สัมพันธ์

ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างความรู้มีกลุ่มความรู้หลัก 4 กลุ่ม 1) การบริหารธุรกิจมี 2 กลุ่มย่อย คือ ความรู้ทั่วไป องค์การ การจัดการ และการบริหาร 2) เศรษฐศาสตร์ มี 9 กลุ่มย่อย คือ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ การเงิน การบัญชี และภาษี การค้า การขาย การตลาด การผลิต ธุรกิจ การพัฒนาสังคม 3) กลุ่มความรู้การบริหารจัดการโลจิสติกส์ มี 2 กลุ่มย่อย คือ  การขนส่ง การกระจายสินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค 4) กลุ่มความรู้ที่เกี่ยวข้องมี 4 กลุ่มย่อย คือ การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ การเมือง รัฐบาล และกฎหมาย เกษตรกรรมและแรงงาน ภูมิศาสตร์ และได้ศัพท์สัมพันธ์ 1,222 ชุดคำ 1) การบริหารธุรกิจ 77 ชุดคำ 2) เศรษฐศาสตร์ 786 ชุดคำ 3) การบริหารจัดการโลจิสติกส์ 233 ชุดคำ 4) ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 126 ชุดคำ

Published
2020-12-24
How to Cite
หีบแก้วค., & กาบมาลาม. (2020). การพัฒนาศัพท์สัมพันธ์ด้านการบริหารธุรกิจ. Information - อินฟอร์เมชั่น, 27(2), 57-72. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/472