การศึกษาองค์ประกอบของเว็บไซต์และวิเคราะห์ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง*

An Analysis Website Elements and the Usability of Government Ministry Websites in Thailand*

  • คฑาวุธ เกษสระ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ศุมรรษตรา แสนวา สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ปรัชญนันท์ นิลสุข สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Keywords: องค์ประกอบเว็บไซต์, ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์, เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ, การวิเคราะห์เว็บไซต์, Website Elements, Web Usability, Government Ministry Websites, Web Analysis

Abstract

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาองค์ประกอบของเว็บไซต์และวิเคราะห์เกี่ยวกับความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวงในประเทศไทย จำนวน 20 เว็บไซต์ และประชาชนผู้เคยเข้าใช้งานเว็บไซต์ จำนวน 427 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบบันทึกข้อมูลเว็บไซต์ และแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวงมีการพัฒนาเว็บไซต์เป็นไปตามองค์ประกอบตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ โดยพบว่ามี 5 องค์ประกอบที่มีการจัดทำบางข้อกำหนดครบทั้ง 20 เว็บไซต์ คือ องค์ประกอบด้านการตั้งชื่อเว็บไซต์ภาครัฐองค์ประกอบด้านข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหน่วยงาน องค์ประกอบด้านข้อมูลเปิดภาครัฐ องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์ประกอบด้านคุณลักษณะที่ควรมี

ประชาชนผู้เคยเข้าใช้งานเว็บไซต์ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวงโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรกคือ คู่มือสำหรับประชาชน สามารถใช้งานได้จริง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ข้อมูลข่าวสารที่แสดงไว้ ทันต่อเหตุการณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และข้อมูลข่าวสารและข้อมูลเปิดภาครัฐมีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ส่วนความสามารถที่อยู่ในระดับน้อยที่สุดคือ ชื่อโดเมน สามารถจดจำได้ง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90

Published
2020-12-24
How to Cite
เกษสระค., แสนวาศ., & นิลสุขป. (2020). การศึกษาองค์ประกอบของเว็บไซต์และวิเคราะห์ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง*. Information - อินฟอร์เมชั่น, 27(2), 107-120. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/475