ความคาดหวังต่อการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อยกระดับเป็นองค์กรดิจิทัล

The Expectations of Information Technology Administration for Digital Organization in Small and Medium Enterprises

  • นรังสรรค์ วิไลสกุลยง สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
Keywords: ทักษะวิชาชีพ, วิสาหกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, องค์กรดิจิทัล, ความคาดหวัง, Professional skills, Enterprise, Information technology, Digital organizations, Expectations

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความคาดหวังต่อการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม โดยศึกษาสภาพปัจจุบันและทักษะวิชาชีพที่จำเป็นในการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยในปัจจัยด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการกำหนดแผนเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการกำหนดบทบาทของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ด้านการจัดการเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ และด้านการเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาทักษะวิชาชีพต่างๆ ที่ใช้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยนี้ได้สำรวจศึกษาสถานประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจำนวน 200 บริษัท ซึ่งเป็นวิสาหกิจขนาดกลางจำนวน 76 บริษัท และเป็นวิสาหกิจขนาดย่อมจำนวน 124 บริษัท  ผลการวิจัย พบว่า ความคาดหวังด้านการกำหนดแผนเทคโนโลยีสารสนเทศมีปัจจัยสำคัญคือ การที่แผนปฏิบัติการสามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์กร และการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ความคาดหวังด้านการกำหนดบทบาทของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องมีปัจจัยสำคัญ คือ การที่ผู้บริหารได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการดำเนินงานและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร ความคาดหวังด้านการจัดการเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมีปัจจัยสำคัญ คือ การมีเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเต็มศักยภาพ ความคาดหวังด้านทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศมีทักษะวิชาชีพที่จำเป็นคือ ทักษะการพัฒนาโปรแกรมและโปรแกรมประยุกต์ (Programming /application development) และทักษะการพัฒนาเว็บไซต์ (Web development)

Published
2021-06-28
How to Cite
วิไลสกุลยงน. (2021). ความคาดหวังต่อการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อยกระดับเป็นองค์กรดิจิทัล. Information - อินฟอร์เมชั่น, 28(1), 59-76. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/480