การวิเคราะห์เนื้อหาบทความของวารสารเทคโนโลยีสุรนารี

Content Analysis Articles on Suranaree Journal of Social Science

  • อินทิรา นนทชัย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Keywords: วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, วิเคราะห์เนื้อหา, Suranaree Journal of Social Science, Content Analysis

Abstract

          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของบทความที่เผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2561 รวม 165 บทความ โดยพิจารณาคุณลักษณะด้านจำนวนหน้า ภาษาที่ใช้ในการเขียน สาขาวิชา วิธีการวิจัย จำนวนการอ้างอิง ประเภท และภาษาของการอ้างอิง และความเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่นำมาอ้างอิงของบทความ ดำเนินการวิจัยแบบวิธีวิเคราะห์เนื้อหา สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัย พบว่า บทความมีจำนวนหน้าอยู่ระหว่าง 16-25 หน้ามากที่สุด (ร้อยละ 60.61) โดยส่วนใหญ่นำเสนอเป็นภาษาไทย (ร้อยละ 70.30) และเป็นเนื้อหาของสาขาวิชาสังคมศาสตร์มากเป็นอันดับ 1 (ร้อยละ 32.73) สำหรับวิธีการวิจัยที่นิยมใช้ คือ วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (ร้อยละ 45.45) ในด้านเอกสารอ้างอิงของบทความ รวม 3,757 รายการ ผู้นิพนธ์อ้างอิงเอกสารภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทย (ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 78.71 ภาษาไทย ร้อยละ 21.29) โดยอ้างอิงจำนวนไม่เกิน 20 รายการมากที่สุด (ร้อยละ 51.52) ประเภทเอกสารที่มักนำมาอ้างคือ บทความวารสาร (ร้อยละ 35.85) เมื่อวิเคราะห์อายุของเอกสารอ้างอิง พบว่า อยู่ในช่วงปี ค.ศ. 2005-2009 มากที่สุด (ร้อยละ 26.64) ในมิติความเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่นำมาอ้างอิง พบว่า มีการอ้างอิงเอกสารในช่วงอายุไม่เกิน 5 ปี นับจากปีที่เผยแพร่บทความมากที่สุด (ร้อยละ 32.23) โดยบทความในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการอ้างอิงอายุปีเฉลี่ย 8.18 ปี ซึ่งนับว่ามีความทันสมัยมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทุกสาขาวิชา

References

ASEAN CITATION INDEX. (2018). Approval of New Journals for ACI in 2018. Retrieved April 13, 2020, from http://www.kmutt.ac.th/jif/ACI/download/6th%20ACI%20meeting/Approval%20of%20New%20Journals%20for%20ACI%20in%202018.pdf
Cheeranond, C. (2007). Content Analysis of Thai Health Journals Published in The Period Between 2001 and 2005 (Master of Arts thesis). Ramkhamhaeng University. (In Thai).
Division of Planning, Suranaree University of Technology. (2018). Suranaree University of Technology Development Plan 2018-2021. Retrieved August 18, 2019, from http://web.sut.ac.th/dpn/
Eğmir, E., Erdem, C., and Koçyiğit, M. (2017). Trends in Educational Research: A Content Analysis of the Studies Published in International Journal of Instruction. International Journal of Instruction, 10(3), 277-294.
Jainkarn, B. (1998). A Content Analysis of Thai Library and Information Science Journals Published Between 1987-1996 (Master of Arts thesis). Ramkhamhaeng University. (In Thai)
Jantarasri, W. (2007). Content Analysis of Thai Information Technology Journals From 2000-2006 (Master of Arts thesis. Ramkhamhaeng University. (In Thai)
Juychum, D. and Siriphan, S. (2016). A Content Analysis of Princess of Naradhiwas University Journal. Princess of Naradhiwas University Journal, 8(1), 140-154.
Kanjanarat, Y. (2011). A Content Analysis of Psychology Journals in the Period Between 1999 and 2008. Journal of Information, 12(2), 58-68.
Kledmanee, A. (2008). A Content Analysis of The T.L.A. bulletin Issued by The Thai Library Association Vol. 23-Vol. 50 (Master of Arts thesis). Thammasart University. (In Thai).
Kongwatananonca, W., Sacchanand, C., Watanapongse, P., and Sangjindavong, M. (2010). A Content Analysis of “Thai Fisheries Gazette”. Journal of Information Science, 20(2), 29-36.
Landis, J. R., and Koch, G. G. (1977). The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data. Biometrics, 33(1), 159-174.
Mohan, P. K., Peungposop, N. and Junprasert, T. (2016). State of the Art Behavioral Science Research: A Review of the Publications in the International Journal of Behavioral Science. International Journal of Behavioral Science, 11(1), 1-18.
Pasunon, P. (2015). Evaluation of Inter-Rater Reliability Using Kappa Statistics. The Journal of Faculty of Applied Arts, 8(1), 2-20.
Pattanapong, B. (1996). Content Analysis of House Organ Published by State University Libraries in Thailand (Master of Arts thesis). Prince of Songkla University. (In Thai).
Phumsuwan, W. (2007). A Content Analysis of Cultural Periodicals, 2002-2006 (Master of Arts thesis). Burapha University. (In Thai).
Prasith-rathsint, S. (2015). Correct Review of Literature that Meets International Standards. Retrieved April 13, 2020, from http://rlc.nrct.go.th/ewt_dl.php?nid=1289
Pruthivanason, K. (1998). A Content Analysis of Thai Legan Journals Published Between 1993-1996 (Master of Arts thesis). Ramkhamhaeng University. (In Thai).
Ratanaprateep, G. (1985). A Content Analysis of the Bulletin of The Faculty of Arts Chulalongkorn University (Master of Arts thesis). Chulalongkorn University. (In Thai).
Rohwer, A., D. (2018). A content analysis of the International Journal of Community Music, 2008–18. International Journal of Community Music, 11(3), 353-362.
Ruengprapan, R. (1986). Content Analysis of Articles in Thai Library Science Journal (Master of Education thesis). Srinakharinwirot University. (In Thai).
Savangnate, P. (2005). A Content Analysis of Plant Science: Journal From 2000 to 2004 (Master of Arts thesis). Ramkhamhaeng University. (In Thai).
Sim, J. and Wright, C. C. (2005). The Kappa Statistic in Reliability Studies: Use, Interpretation, and Sample Size Requirements. Physical Therapy, 85, 257-268.
Suthiirunkul, C. (1978). A Content Analysis of The T.L.A. Bulletin Issued by The Thai Library Association (Master of Arts thesis). Chulalongkorn University. (In Thai).
Thai-Journal Citation Index Centre. (2020). The 4th Re-evaluation of Thai Journals. Retrieved January 10, 2020, from https://tci-thailand.org/?p=3786
Topibulpong, W. (1984). A Content Analysis of Thammasat University Journal (Master of Art thesis). Chulalongkorn University. (In Thai).
Yuttasinsewee and Sutthisarakorn. (2016). Information Behavior of Undergraduate Students at Phetchabun Rajaghat Univesity. Journal of The Way Human, 4(2), 255-277.
Published
2021-06-28
How to Cite
นนทชัยอ. (2021). การวิเคราะห์เนื้อหาบทความของวารสารเทคโนโลยีสุรนารี. Information - อินฟอร์เมชั่น, 28(1), 113-130. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/481