การประเมินหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

The Curriculum Assessment of Information Management Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

  • ธิดา แซ่ชั้น สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • สุธิดา ไทยกลาง สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • วิเชียร มันแหล่ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • ทัศนีย์ หมอสอน สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Keywords: การประเมินหลักสูตร, การจัดการสารสนเทศ, Curriculum Assessment, Information Management

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประเมินตามแบบจำลอง CIPP (Context-Input-Process-Product model) มี 2 ส่วน คือ ประเมินบริบทโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน และประเมินปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิต จากความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษา รวมจำนวน 47 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของบริบทโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบสอบถามนักศึกษาประเมินปัจจัยนำเข้าและกระบวนการ  และแบบสอถามอาจารย์เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิต ผลงานประเมิน พบว่า 1) บริบทของหลักสูตรมีความเหมาะสมตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ  2) ปัจจัยนำเข้า พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นในระดับดีมากในด้านการประชาสัมพันธ์ โครงสร้างหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนมีคุณภาพ ส่วนอาจารย์มีความคิดเห็นต่อคุณภาพนักศึกษาอยู่ในระดับดีควรพัฒนาในหลายสมรรถนะให้ดีขึ้น  3) กระบวนการ นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ทั้งการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการศึกษา กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 4) ผลผลิต ด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนอยู่ในระดับต่ำยังคงต้องพัฒนาผู้เรียนให้ดีขึ้น และด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์อยู่ในระดับดีมากทุกด้าน

References

Art-In, S. (2018). The development curriculum. Khon Kean: Khon Kean University. (In Thai).
Buosonte, R. (2013). CIPP and CIPPIEST Evalvation Models: Mistaken and Precise Concepts of Applications. Silpakorn educational research journal, 5(2), 7-24. (In Thai).
Dewey, J. (1938). Experience and education. New York: Macmillan.
Intharapanich, A. & Tinnoraset, K. (2017). Kansammana thang wichakan ruang sarasonthetsat nai krasae Thailand 4.0. Retrieve May 12, 2020, from https://km.li.mahidol.ac.th/thailand4-0/ (In Thai).
Kanjanawasee, S. (2004) Curriculum Assessment: Principles and Practices. Retrieve April 4, 2020, เมษายน, 1 from http://www.edu.tsu.ac.th/major/eva/files/journal/scan1.pdf (In Thai).
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. (2017). Khobangkhap mahawitthayalai ratchaphatnakhon si thammarat waduai kanchatkan suksa radap parinya tri B.E. 2560. Retrieve May 10, 2020, from http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/personnel_section/resources/file_download/1515663272.pdf (In Thai).
Nuntapichai, S., Sirichai, S., Kaewphanuek, S., & Suriyapaiboonwattana, K. (2013). The curriculum assessment of Information Management Program, School of Informatics, Walailak University. Journal of Information Science. 31(3), 49-77. (In Thai).
Office of the Higher Education Commission. (2009). Naeothang kan patibat tam krop mattrathan khunnawuthi radap udomsuksa haeng chat B.E. 2552. Retrieve May 10, 2020, from http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews3/News328072552.pdf (In Thai).
Office of the National Economic and Social Development Council. (2016). The National Economic and Social Development Plan. Retrieve April 1, 2020, from https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422 (In Thai).
Pantrakool, S., Tumnanchit, B., & Pijitkamnerd, B. (2019). The Evaluation of the Library and Information Science Curriculum for the Essential Skills Development of the Librarians in the 21st Century. Panyapiwat Journal, 11(1), 221-233. (In Thai).
Pathumpong, N. & Vongprasert, C. (2015). Teaching and Learning of Information Science in Thailand. Journal of Graduate Studies Valaya Alongkron Rajabhat University, 9(1), 172-186. (In Thai).
Phraratchabanyat kan udomsuksa B.E. 2562. (2019). Ratchakitchanubeksa. lem thi 36 ton thi 57 a,
p. 54 - 78. (In Thai).
Published
2021-06-28
How to Cite
แซ่ชั้นธ., ไทยกลางส., มันแหล่ว., & หมอสอนท. (2021). การประเมินหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. Information - อินฟอร์เมชั่น, 28(1), 39-58. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/482