การศึกษาความคุ้มทุนของการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Cost Effectiveness of Information Resources of Chiang Mai University Library

  • สุรีย์วรรณ สรรพสิงห์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ดวงฤทัย ณ ทุ่งฝาย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Keywords: การวิเคราะห์ต้นทุน, ความคุ้มทุน, การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ, ทรัพยากรสารสนเทศ, ห้องสมุดมหาวิทยาลัย, ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา, Cost analysis, Cost effectiveness, Worth in cost, Use of information resources, Information resources, University libraries, Academic libraries

Abstract

           การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์งบประมาณการจัดซื้อหนังสือกับอัตราการใช้ และ 2) วิเคราะห์ความคุ้มทุนของการใช้หนังสือ โดยการศึกษาความคุ้มทุนของการใช้หนังสือจัดซื้อของห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 ที่ถูกยืมออก ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Innovative Millennium จำนวน 9,262 เล่ม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559-วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ ตารางบันทึกข้อมูลของหนังสือ โดยการนับความถี่ และใช้โปรแกรม Microsoft Excel มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์ความคุ้มทุนในการใช้งานหนังสือ

            ผลการศึกษา พบว่า 1) ในการจัดซื้อหนังสือปีงบประมาณ 2559-2561 ใช้เงินงบประมาณ 9,308,179.55 บาท โดยเฉลี่ยปีละ 3,102,726.51 บาท จำนวนหนังสือที่จัดซื้อทั้งหมด 9,262 เล่ม เป็นหนังสือภาษาไทย 6,768 เล่ม ภาษาต่างประเทศ 2,494 เล่ม จำนวนการใช้ 35,905 ครั้ง การจัดซื้อหนังสือภาษาไทยมากกว่าหนังสือภาษาต่างประเทศ อัตราการใช้หนังสือเฉลี่ย 3.85 ครั้งต่อเล่ม 2) ความคุ้มทุนในหนังสือมีการคุ้มทุน 259.24 บาท และเมื่อพิจารณาสัดส่วนจำนวนการใช้หนังสือต่อจำนวนหนังสือ ที่คิดเป็นร้อยละ พบว่า ในปีงบประมาณ 2559-2561 คิดเป็นร้อยละ 74.20

Published
2021-06-28
How to Cite
สรรพสิงห์ส., & ณ ทุ่งฝายด. (2021). การศึกษาความคุ้มทุนของการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. Information - อินฟอร์เมชั่น, 28(1), 77-94. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/490