ความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อการบริการของห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

Users' Expectations toward the Library Service at Golden Jubilee Medical Center Library

  • ธนะเมศฐ์ เชาว์จินดารัชต์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Keywords: ความคาดหวัง, การบริการของห้องสมุด, ห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก, Expectation, Library Services, Golden Jubilee Medical Center Library

Abstract

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับบริการที่ได้รับจริง (Perceived level of service) ระดับบริการอย่างต่ำที่ยอมรับได้ (Minimum acceptable service level) ระดับบริการที่คาดหวัง (Desired level of service) ในด้านการให้บริการ (Affect of service) ด้านห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้า (Library as place) และด้านการควบคุมสารสนเทศ (Information control) 2) เพื่อศึกษาช่องว่างบริการที่เพียงพอได้ (Adequacy gap) และช่องว่างบริการระดับสูง (Superiority gap) ของผู้ใช้ห้องสมุดในด้านการให้บริการ ด้านห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้า และด้านการควบคุมสารสนเทศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 290 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามตามแนวการประเมินของ LibQUAL+TM  ใน 3 ด้าน คือ ด้านการให้บริการ ด้านห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้า และด้านการควบคุมสารสนเทศ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อระดับบริการทั้ง 3 ด้าน พบว่า ระดับบริการที่ได้รับจริง และระดับบริการที่คาดหวังอยู่ในระดับมาก ระดับบริการต่ำสุดที่ยอมรับได้อยู่ในระดับปานกลาง โดยรายการที่มีความคาดหวังสุงสุดของผู้ใช้บริการ คือ บุคลากรของห้องสมุดมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ ในเรื่องช่องว่างบริการที่เพียงพอ และช่องว่างบริการระดับสูง พบว่า ช่องว่างบริการที่เพียงพอ ทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับคุณภาพบริการยอมรับได้ และช่องว่างบริการระดับสูง ทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับคุณภาพบริการต้องปรับปรุง

Published
2021-06-28
How to Cite
เชาว์จินดารัชต์ธ. (2021). ความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อการบริการของห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก. Information - อินฟอร์เมชั่น, 28(1), 95-112. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/491