การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการรู้สารสนเทศสำหรับห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ*

The Development of an Information Literacy Promotion Model for Rajabhat University Libraries

  • ไปรมา เฮียงราช นักศึกษาปริญญาเอก แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ชุติมา สัจจานันท์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สุจิน บุตรดีสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการบำนาญ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Keywords: การส่งเสริมการรู้สารสนเทศ, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ, หุ้นส่วนความร่วมมือ, Informative literacy Promotion, Rajabhat Universities libraries, Collaborative Partnership

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการรู้สารสนเทศสำหรับห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยมีการพัฒนารูปแบบจากผลการศึกษาระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ สภาพการส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การประเมินร่างรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 คน  และการนำไปทดลองใช้กับบรรณารักษ์ อาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 5 แห่ง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา นำเสนอโดยการสรปุความ ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการส่งเสริมการรู้สารสนเทศแบบหุ้นส่วนความร่วมมือสำหรับห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือ ซีพีเอ็ม-ไอแอลพี ที่พัฒนาขึ้นมีนักศึกษาเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เน้นการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างห้องสมุดกับคณะ โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างบรรณารักษ์กับอาจารย์ผู้สอน และระหว่างห้องสมุดกับเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ผลการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมและผลการนำไปทดลองใช้ พบว่า บรรณารักษ์และอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความเห็นว่ามีความเหมาะสม นักศึกษามีความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด (= 4.68) และผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Published
2021-12-21
How to Cite
เฮียงราชไ., สัจจานันท์ ช., เจิมประยงค์ท., & บุตรดีสุวรรณส. (2021). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการรู้สารสนเทศสำหรับห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ*. Information - อินฟอร์เมชั่น, 28(2), 1-13. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/493