การประเมินหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา: แนวทางการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ

The Curriculum Assessment of Information Studies Program, Burapha University: Guidelines for developing the curriculum that meet the entrepreneurs’ requirements.

  • วรรณประภา เอี่ยมฤทธิ์ ภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • อัครา ธรรมมาสถิตย์กุล ภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ปรียานุช วรวิกโฆษิต ภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ศรีหทัย เวลล์ส ภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • สมฤทัย ธีรเรืองสิริ ภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Keywords: การประเมินหลักสูตร, หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา, การพัฒนาหลักสูตร, ซิปป์โมเดล, Curriculum assessment, Information studies program, CIPP Model

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง 2559) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ โดยดำเนินการวิจัยแบบผสานวิธี ตามรูปแบบการประเมินแบบชิปป์ (CIPP Model) จากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างนิสิตหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาชั้นปีที่ 1-4 จำนวน 243 คน และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์จากผู้ดูแลการฝึกงาน จำนวน 45 คน ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน และข้อมูลจากการสนทนากลุ่มของอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จำนวน  8 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า นิสิตชั้นปีที่ 1-4 มีความคิดเห็นว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมด้านบริทบท ด้านปัจจัยนำเข้า และด้านกระบวนการ ในระดับมาก ส่วนความคิดเห็นของผู้ดูแลฝึกงานและผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน พบว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตให้มีทักษะด้านความรู้ (Hard skills) และทักษะด้านสังคม (Soft skills) ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ โดยให้หลักสูตรมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติมากขึ้น

Published
2020-12-24
How to Cite
เอี่ยมฤทธิ์ว., ธรรมมาสถิตย์กุลอ., วรวิกโฆษิตป., เวลล์สศ., & ธีรเรืองสิริส. (2020). การประเมินหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา: แนวทางการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ. Information - อินฟอร์เมชั่น, 27(2), 121-140. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/496