การพัฒนาบริการ และช่องทางประชาสัมพันธ์โดยใช้ ไลน์ อ๊อฟฟิเชียล แอ๊กเคาต์ (LINE Official Account) สำหรับห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Developing Library Service and Public Relation Channel via LINE Official Account for Medical Faculty Library, Chiang Mai University

  • สุนทรีย์ พีระพาณิชย์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ธนพรรณ กุลจันทร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Keywords: การพัฒนาบริการ, การประชาสัมพันธ์, ช่องทางประชาสัมพันธ์, ไลน์ อ๊อฟฟิเชียล แอ๊กเคาต์, Developing Library Service, Public Relation Channel, Public Relation, LINE Official Account

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบที่ใช้ในการติดตามสถานะการดำเนินการ จากการให้บริการร้องขอบทความ และเพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่านไลน์ อ๊อฟฟิเชียล แอ็กเคาต์ ซึ่งเป็นการศึกษาแบบวิจัยและพัฒนา โดยใช้วงจรการพัฒนาระบบแบบแบบจำลองนํ้าตก ในการพัฒนาระบบ ซึ่งในการเก็บข้อมูลความต้องการของระบบใช้เครื่องมือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่และบรรณารักษ์ ของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 6 คน จากนั้นจึงนำผลการสัมภาษณ์ มาใช้ในการพัฒนาระบบ โดยใช้ Google Sheets ในการทำหน้าที่เป็นฐานข้อมูล และไดอะล๊อกฟลอว์ ในการทำหน้าที่เรียกใช้งานระบบ ผ่านช่องทางของ ไลน์ อ๊อฟฟิเชียล แอ็กเคาต์สำหรับช่องทางประชาสัมพันธ์ได้พัฒนาแชทบอท และริชเมนู ที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการเข้าถึงบริการของห้องสมุดและลดการทำงานของบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบริชเมนูและเนื้อหา คือ Canva Web Application และโปรแกรม Adobe Photoshop พัฒนาการทำงานของแชทบอทผ่าน Dialogflow และพัฒนาการทำงานของริชเมนูผ่าน โปรแกรม ไลน์ บอท ดีไซเนอร์ และเปิดใช้งานริชเมนูผ่านโปรแกรม Postman หลังจากนั้นจึงนำระบบมาทดลองใช้งานกับเจ้าหน้าที่/บรรณารักษ์ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 6 คน และผู้ใช้บริการห้องสมุดจำนวน 30 คน
          ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มผู้ให้บริการ ได้แก่ บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ พึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สำหรับ ความพึงพอใจรายด้าน ได้แก่ด้านความง่ายในการใช้งาน ด้านการออกแบบ ด้านการนำไปปรับใช้งานจริง และด้านการรับรู้ถึงคุณค่าของประโยชน์ที่ได้รับ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน และกลุ่มผู้ใช้บริการห้องสมุด พึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจในด้านการออกแบบ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความพึงพอใจในด้านความง่ายในการใช้งานและด้านการรับรู้ถึงคุณค่าของประโยชน์ที่ได้รับอยู่ในระดับมาก

Published
2021-12-21
How to Cite
พีระพาณิชย์ส., & กุลจันทร์ธ. (2021). การพัฒนาบริการ และช่องทางประชาสัมพันธ์โดยใช้ ไลน์ อ๊อฟฟิเชียล แอ๊กเคาต์ (LINE Official Account) สำหรับห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. Information - อินฟอร์เมชั่น, 28(2), 87-102. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/498