การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยแบบสร้างเครือข่ายงานวิจัยมีชีวิต

Research Database Development Aimed at Building a Live Research Network

  • จารุกิตติ์ สายสิงห์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Keywords: เครือข่ายงานวิจัย, ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย, การพัฒนาฐานข้อมูล, Research Network, Research database system, Database development

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยแบบสร้างเครือข่ายงานวิจัยแบบมีชีวิต  2) เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลงานวิจัยแบบสร้างเครือข่ายงานวิจัยแบบมีชีวิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  3) เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยแบบสร้างเครือข่ายงานวิจัยแบบมีชีวิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การวิจัยครั้งนี้ได้พัฒนาระบบตามทฤษฏี SDLC กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบ และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ได้แก่ อาจารย์หรือบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีและไมโครคอนโทรเลอร์ฮาร์ดแวร์ รวมจำนวน 3 คน และอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา จำนวน 80 คน ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ เครื่องมือในการวิจัย ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยแบบสร้างเครือข่ายงานวิจัยแบบมีชีวิต แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบและแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

ผลการวิจัยพบว่า

  1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยแบบสร้างเครือข่ายงานวิจัยแบบมีชีวิต  สามารถใช้งานได้จริง เนื่องจากผู้วิจัยได้ทำการทดสอบพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องของระบบการทำงานไปด้วย จึงเป็นสาเหตุให้สามารถใชงานได้ตรงตามความต้องการ
  1. ผลการประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลงานวิจัยแบบสร้างเครือข่ายงานวิจัยแบบมีชีวิตมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการประเมินด้วยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก (gif.latex?\fn_phv&space;\chi&space;\bar{})=4.47, S.D. = 0.35)
  1. ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยแบบสร้างเครือข่ายงานวิจัยแบบมีชีวิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากกลุ่มผู้ใช้งานระบบ จำนวน 80 คน มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (gif.latex?\fn_phv&space;\chi&space;\bar{}= 4.76, S.D. = 0.19)   
Published
2021-06-28
How to Cite
สายสิงห์จ. (2021). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยแบบสร้างเครือข่ายงานวิจัยมีชีวิต. Information - อินฟอร์เมชั่น, 28(1), 131-152. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/499