การประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดขอนแก่น

Information Disclosure Assessment of Subdistrict Administrative Organizations in Khon Kaen Province

  • สุภัสชัย รัตนทิพย์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Keywords: ข้อมูลสาธารณะ, ความโปร่งใส, องค์การบริหารส่วนตำบล, Open Data, Transparency, Local Government

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจเนื้อหาและประเมินระดับการเปิดเผยในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในจังหวัดขอนแก่น ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลของสำนักประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 140 แห่ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ (1) ข้อมูลพื้นฐาน (2) การบริหารงาน (3) การบริหารเงินงบประมาณ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใส ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและสถิติร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัย พบว่า อบต. มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองจำนวน 138 แห่ง และ ไม่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองจำนวน 8 แห่ง จากการเปิดเผยข้อมูลของ อบต. ในภาพรวมอยู่ในระดับตํ่า (E) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ52.3 เมื่อประเมินตามตัวชี้วัดย่อย 5 ตัวชี้วัด ผลปรากฏว่า ตัวชี้วัดย่อยที่มีการเปิดเผยข้อมูลมากที่สุด คือ ข้อมูลพื้นฐาน อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 85.4 รองลงมา คือ การส่งเสริมความโปร่งใส อยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า คิดเป็นร้อยละ 58.1 การบริหารเงินงบประมาณ อยู่ในระดับตํ่า คิดเป็นร้อยละ 50 การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อยู่ในระดับตํ่ามาก คิดเป็นร้อยละ 48 และตัวชี้วัดย่อยที่มีการเปิดเผยข้อมูลน้อยที่สุด คือ การบริหารงาน อยู่ในระดับตํ่ามาก คิดเป็นร้อยละ 43.8 ดังนั้น อบต. จึง ควรพัฒนาความโปร่งใสในการบริหารงานโดยการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน มีความถูกต้อง ครบถ้วน เข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย แก่ผู้ใช้บริการและง่ายต่อการตรวจสอบความโปร่งใสของหน่วยงาน

Published
2021-12-21
How to Cite
รัตนทิพย์ส., & โล่ห์วัชรินทร์ก. (2021). การประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดขอนแก่น. Information - อินฟอร์เมชั่น, 28(2), 15-31. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/500