การจัดการความรู้และพัฒนาระบบฐานความรู้วัฒนธรรมไทลื้อ จังหวัดลำปาง

Knowledge Management and Development Knowledge Base System of Lampang Tai Lue Culture

  • ทิพย์สุดา แสนโส สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ชัยวัฒน์ นันทศรี สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Keywords: การจัดการความรู้, ระบบฐานความรู้, วัฒนธรรมไทลื้อ, Knowledge management, Knowledge Base System, Websites, Tai Lue Culture

Abstract

วัฒนธรรมไทลื้อจังหวัดลำปางมีทั้งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ประเพณีและการดำรงชีวิต ซึ่งแสดงถึงอัตลักษณ์ของตนเอง แต่ในยุคปัจจุบันการรับวัฒนธรรมอื่นเข้ามาและการขาดความสนใจทำให้วัฒนธรรมไทลื้อจากอดีตเริ่มสูญหายไป ผู้สูงอายุในชุมชนยังต้องการให้แก่ลูกหลานได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทลื้อและให้ลูกหลานสืบทอดต่อไป งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการจัดการความรู้วัฒนธรรมไทลื้อจังหวัดลำปาง เพื่อการพัฒนาฐานความรู้ โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญวัฒนธรรมไทลื้อชุมชนบ้านกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปางโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยการวิจัยและพัฒนา (Research and Develop:R&D) เพื่อเก็บข้อมูลด้านวัฒนธรรมและการจัดการความรู้วัฒนธรรมไทลื้อ ซึ่งประกอบด้วยวัฒนธรรมดังต่อไปนี้ 1) วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย 2) วัฒนธรรมด้านการทอผ้า 3) วัฒนธรรมด้านสิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรม 4) วัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดง 5) วัฒนธรรมด้านภาษาไทลื้อ 6) วัฒนธรรมด้านอาหาร และ 7) วัฒนธรรมด้านการละเล่น และได้ศึกษาถึงกระบวนการจัดการความความรู้จากผู้เชียวชาญ ผลการวิจัยพบว่าการจัดเก็บความรู้วัฒนธรรมไทลื้อชุมชนบ้านกล้วยจังหวัดลำปางให้อยู่ในรูปแบบเว็บไซต์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจและอนุรักษ์วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ให้คงอยู่ให้ลูกหลานสืบต่อไป โดยความสามารถของฐานข้อมูล สามารถเพิ่มเติม แก้ไข ข้อมูล จัดเก็บสารสนเทศในรูปภาพที่หลากหลาย เช่น รูปภาพ วิดีโอ เสียง และตัวอักษร ตลอดไปจนถึงช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนไทลื้อได้

Published
2020-12-24
How to Cite
แสนโสท., & นันทศรีช. (2020). การจัดการความรู้และพัฒนาระบบฐานความรู้วัฒนธรรมไทลื้อ จังหวัดลำปาง. Information - อินฟอร์เมชั่น, 27(2), 87-105. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/501