ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติของอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. 2560-2562)*

Research of the Lecturers of Faculty of Public Health, Khon Kaen University Published in International Journals (2017-2019)*

  • อรวรรณ ดีสุรกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • กรุณา โสฬสจินดา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • รัฐพล ไกรกลาง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Keywords: วารสารระดับนานาชาติ, ฐานข้อมูล SCOPUS, ค่าควอไทล์ของวารสาร, สถานะของผู้เขียนบทความ, อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์, International Journals, Scopus, Journal Quartile Score, Types of Author, Faculty of Public Health

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติของอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ของอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562 จำนวน 185 บทความ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลผลงานวิจัย โดยใช้ Microsoft Excel สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ

          จากการศึกษา เมื่อจำแนกผลงานวิจัยตามค่าควอไทล์ พบว่า เป็นวารสารที่มีค่าควอไทล์ ระดับ 1 (Q1) มากที่สุด จำนวน 86 เรื่อง รองลงมา ได้แก่ ค่าควอไทล์ระดับที่ 2 (Q2) จำนวน 48 เรื่อง และน้อยที่สุด ได้แก่ ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่ไม่มีค่าควอไทล์ จำนวน 5 เรื่อง

          เมื่อจำแนกตามสาขาวิชา พบว่า อาจารย์สาขาวิชาชีวสถิติ มีผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ มากที่สุด จำนวน 79 รายชื่อ รองลงมา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย จำนวน 46 รายชื่อ และน้อยที่สุด ได้แก่ สาขาวิชาสุขศึกษา จำนวน 13 รายชื่อ

          เมื่อจำแนกตามสถานะความเป็นเจ้าของบทความ พบว่า เป็นผู้นิพนธ์ร่วม (Co-Author) มากที่สุด จำนวน 156 รายชื่อ รองลงมา ได้แก่ เป็นผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding Author) จำนวน 47 รายชื่อ และน้อยที่สุด ได้แก่ เป็นชื่อแรก (First Author) จำนวน 35 รายชื่อ

Published
2021-12-21
How to Cite
ดีสุรกุลอ., โสฬสจินดาก., & ไกรกลางร. (2021). ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติของอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. 2560-2562)* . Information - อินฟอร์เมชั่น, 28(2), 33-42. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/502