นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านและเขียนภาษาไทยของครูในระดับชั้นประถมศึกษา ในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Innovation to Promote Thai language Reading and Writing of Elementary School Teachers in the Three Southern Border Provinces

  • จารุณี การี สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Keywords: นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน, นวัตกรรมส่งเสริมการเขียน, Reading Promotion Innovation, Writing Promotion Innovation

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สำรวจการใช้นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านและเขียนภาษาไทยของครูระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 195 แห่ง ขนาดของกลุ่มตัวอย่างกำหนดโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกนที่ค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 มีความคลาดเคลื่อน +/- ร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 195 แห่งและใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ทั้งนี้ ผู้วิจัยกำหนดผู้ให้ข้อมูลเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยระดับประถมศึกษาหรือเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษาโรงเรียนละ 2 คน จำนวน 195แห่ง ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จำนวน 390 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     

            ผลการวิจัย พบว่า ครูระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านและเขียนภาษาไทย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย 3 ลำดับแรก ดังนี้ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน รองลงมา คือ ด้านนวัตกรรมวิธีการสอน และด้านนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ ตามลำดับ เมื่อพิจารณานวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้มากที่สุดในแต่ละด้าน พบว่า 1) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีการนำนวัตกรรมการสอนซ่อมเสริมไปใช้มากที่สุด 2) ด้านนวัตกรรมวิธีการสอน มีการนำนวัตกรรมการสอนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการกลุ่มมากที่สุด 3) ด้านนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ มีการนำนวัตกรรมแบบฝึกทักษะไปใช้มากที่สุด 4) ด้านนวัตกรรมเทคนิคการสอน มี การนำนวัตกรรมกิจกรรมเรียนปนเล่นไปใช้มากที่สุด และ 5) ด้านนวัตกรรมรูปแบบการสอน มีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA Model ไปใช้มากที่สุด โดยครูระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความถี่ในการใช้นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านและเขียนภาษาไทยเป็นประจำ (ทุกสัปดาห์) ส่วนการศึกษาปัญหาในการใช้นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านและเขียนภาษาไทยของครูในระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น พบว่า ครูระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบปัญหาการใช้นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านและเขียนภาษาไทยในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ขาดหลักสูตรอบรมเรื่องการผลิต/การใช้นวัตกรรม

Published
2021-12-21
How to Cite
การีจ. (2021). นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านและเขียนภาษาไทยของครูในระดับชั้นประถมศึกษา ในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. Information - อินฟอร์เมชั่น, 28(2), 43-63. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/503