การพัฒนารูปแบบการจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ*

Development of Information Management Model for Community-Based Research of Rajabhat Universities*

  • จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์ สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • น้ำทิพย์ วิภาวิน สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • เจษฎา มิ่งฉาย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Keywords: การจัดการสารสนเทศ, สารสนเทศงานวิจัย, งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น, การวิจัยแบบมีส่วนร่วม, มหาวิทยาลัยราชภัฏ, Information Management, Research Information, Community-Based Research, Participatory Research, Rajabhat Universities

Abstract

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นและการจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (2) ศึกษาความต้องการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (3) พัฒนารูปแบบการจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบบันทึกข้อมูลและแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 72 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหาแบบอุปนัย จากนั้นเก็บข้อมูลด้วยวิธีสนทนากลุ่มจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 12 คน ซึ่งวิพากษ์และยืนยันรูปแบบ
          ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีลักษณะเป็นงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม มุ่งเน้นการแก้ปัญหาของท้องถิ่น เนื้อหาของการวิจัยเน้นด้านเศรษฐกิจชุมชน การเผยแพร่ผลงานวิจัยในเชิงวิชาการเป็นการนำเสนอในการประชุมวิชาการมากกว่าการตีพิมพ์ในวารสาร ผลกระทบของงานวิจัยเป็นการเปิดพื้นที่ให้คนในท้องถิ่นแสดง อัตลักษณ์ของตนเอง สภาพการจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่ามีโครงสร้างองค์กรชัดเจน แต่ยังขาด นโยบายด้านการจัดการสารสนเทศของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอและไม่ต่อเนื่อง มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยไว้ในหลายฐานข้อมูลที่มีมาตรฐานแตกต่างกัน เน้นการเผยแพร่บริการข้อมูลภายในองค์กร และเน้นสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพ (2) ความต้องการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ต้องการใช้เนื้อหาสารสนเทศที่แตกต่างกันตามบริบทการทำงานต้องการข้อมูลรูปแบบสื่อดิจิทัลที่เข้าถึงง่ายใช้งานสะดวก ต้องการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ สาธารณะชนมากขึ้น ต้องการนโยบายด้านการจัดการสารสนเทศและแผนการจัดการข้อมูลงานวิจัย งบประมาณที่เพียงพอ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3) รูปแบบการจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วยเครือข่ายความร่วมมือ และกระบวนการจัดการสารสนเทศงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการสารสนเทศของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Published
2021-12-21
How to Cite
ลิมป์ไพบูลย์จ., วิภาวินน., มิ่งฉายเ., & เจิมประยงค์ท. (2021). การพัฒนารูปแบบการจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ* . Information - อินฟอร์เมชั่น, 28(2), 103-124. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/508