การใช้ Google Analytics เพื่อสำรวจการใช้งานเว็บไซต์กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Using Google Analytics to Explore the Usability of Division of Quality Development, Office of the President, Mahidol University Websites

  • ปิยะณัฐ พรมสาร กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ณัฐธิดา เถื่อนหรุ่น กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Keywords: เครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์, พฤติกรรมผู้ใช้งาน, ช่องทางสื่อสารออนไลน์, Web Analytics Tool, Audience Behavior, Online Communication Channel

Abstract

          มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินการสนับสนุน ส่งเสริมและอำนวยการพัฒนาคุณภาพทั้งในระดับนโยบายมหาวิทยาลัย ส่วนงาน และหลักสูตร ขับเคลื่อนกิจกรรมผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ (Online) โดยเว็บไซต์กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (https://op.mahidol.ac.th/qd/) ซึ่งเป็นกลไกการสื่อสารหลักที่สำคัญ ผู้วิจัยจึงใช้ Google Analytic เป็นเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ (Web Analytics) และวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่ม ด้วยกันคือ กลุ่มข้อมูลผู้ใช้งาน (Audience Reports) กลุ่มข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์ (Acquisition Reports) และกลุ่มข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้งาน (Behavior Reports) ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2561-2563 โดยพบว่าการเข้าใช้งานเว็บไซต์เป็นผู้ใช้งานใหม่ (New Visitor) มากที่สุด (เฉลี่ยร้อยละ 56.74) เข้าถึงเว็บไซต์จากประเทศไทย (เฉลี่ยร้อยละ 96.00) จากกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครปฐมเป็นหลัก (เฉลี่ยร้อยละ 82.82) ผ่านช่องทางเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter University Network: UniNet) (เฉลี่ยร้อยละ 32.34) ใช้ Search Engine ของเบราว์เซอร์ Chrome (เฉลี่ยร้อยละ 69.85) ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows (เฉลี่ยร้อยละ 67.79) เป็นส่วนใหญ่ และการเข้าใช้งานผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกปี (ร้อยละ 22.73, 26.33 และ 28.07) แต่ยังมีอัตราที่ตํ่าเมื่อเทียบกับแนวโน้มของประเทศไทยและในระดับโลก การใช้งานผ่านอุปกรณ์สื่อสารใช้จากอุปกรณ์บนระบบปฏิบัติการ iOS มากที่สุด (เฉลี่ยร้อยละ 15.43) การเข้าถึงเว็บไซต์โดยการอ้างอิงผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์จาก Facebook มีมากเป็นอันดับ แรก (เฉลี่ยร้อยละ 88.75) ระยะเวลาเฉลี่ยในการใช้งานเว็บไซต์ประมาณ 2 นาที โดยหน้าหลักของเว็บไซต์มีระยะเวลาในการใช้งานเฉลี่ย 39 วินาทีและมีอัตราตีกลับที่ตํ่า (เฉลี่ยร้อยละ 20.73) เมื่อเทียบกับเว็บเพจที่มีคุณลักษณะประเภทเดียวกัน ผลการวิจัยดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง 3 ปีงบประมาณ

Published
2021-12-21
How to Cite
พรมสารป., & เถื่อนหรุ่นณ. (2021). การใช้ Google Analytics เพื่อสำรวจการใช้งานเว็บไซต์กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. Information - อินฟอร์เมชั่น, 28(2), 125-142. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/513