การจัดการความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล: กรณีศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

Management of Change in the Digital Age: A Case Study of Academic Libraries in Thailand

  • เสาวภา หลิมวิจิตร ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Keywords: การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา, Change Management, Academic libraries

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยในด้านทรัพยากรสารสนเทศ พื้นที่ และบริการ และศึกษาวิธีการจัดการความเปลี่ยนแปลง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่ประสบในการจัดการความเปลี่ยนแปลง การวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย จำนวน 6 แห่งเป็นกรณีศึกษา ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ร่วมกับการสังเกตร่วมกับการบันทึกภาพถ่ายของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์แก่นสาระ ผลการวิจัยพบว่า (1) ด้านความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาทั้งในด้านทรัพยากรสารสนเทศ พื้นที่ และบริการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ในสภาพแวดล้อมดิจิทัล เมื่อผู้ใช้บริการใช้ทรัพยากรสารสนเทศผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น ห้องสมุดจึงให้ความสำคัญกับการจัดหาหรือบอกรับทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และการพัฒนาคอลเลกชันดิจิทัลเพิ่มขึ้น ในขณะที่การพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพจะเป็นไปเพื่อรองรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย นอกเหนือจากการใช้เป็นพื้นที่ศึกษาค้นคว้าส่วนบุคคล และในด้านบริการ ห้องสมุดได้ขยายขอบเขตไปสู่การจัดบริการออนไลน์เพื่อรองรับการใช้งานผ่านช่องทางออนไลน์ (2) ด้านวิธีการจัดการความเปลี่ยนแปลง ผลการวิจัยพบว่า ในเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง ห้องสมุดกำหนดประเด็นหรือทิศทางการเปลี่ยนแปลงจากการศึกษาความต้องการของผู้ใช้และการทำความเข้าใจบริบทของห้องสมุด ในการดำเนินการเปลี่ยนแปลง การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมและการสื่อสารมีความสำคัญต่อการสร้างการรับรู้ ทั้งยังช่วยลดปัญหาและความวิตกกังวลที่อาจเกิดขึ้นในกลุ่มบุคลากร และห้องสมุดมีการใช้การจัดการจัดการเชิงกลยุทธ์และระบบการประเมินผล ร่วมกับการสร้างความสำเร็จระยะสั้น เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงและทำให้ความเปลี่ยนแปลงนั้นคงอยู่กับองค์กร (3) ผลการวิจัยยังพบว่า บุคลากร ผู้นำ วัฒนธรรมองค์กร และการสร้างความร่วมมือถือเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จซึ่งห้องสมุดควรพัฒนา ซึ่งหากปราศจากปัจจัยเหล่านี้อาจก่อให้เกิดปัญหาหรือกลายเป็นอุปสรรคต่อการจัดการความเปลี่ยนแปลงในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาได้ ผลจากการวิจัยจะสามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในการวางแผนเพื่อปรับตัวให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัล

References

Atkinson, J. (2003). Managing change and embedding innovation in academic libraries and information services. New Review of Academic Librarianship, 9(1), 25-41.

By, R. T. (2005). Organisational change management: A critical review. Journal of Change Management, 5(4), 369-380.

Casey, A. M. (2011). Strategic priorities and change in academic libraries [Doctoral dissertation, Simmons College. Graduate School of Library and Information Science] In ProQuest Dissertations and Theses. https://www.proquest.com/docview/883918467/abstract/57217DA4E443F4PQ/1.

Darke, P., Shanks, G., & Broadbent, M. (1998). Successfully completing case study research: Combining rigour, relevance and pragmatism. Information Systems Journal, 8(4), 273-289.

De Rosa, C., Cantrell, J., Hawk, J., & Wilson, A. (2006). College students’ perceptions of libraries and information resources: A report to the OCLC membership. Dublin, Ohio: OCLC.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2011). Handbook of qualitative research. London: SAGE Publications.

Du Plessis, T., & Mabunda, T. T. (2016). Change management in an academic library in the knowledge economy. South African Journal of Libraries and Information Science, 82(1), 53-61.

Farley, T., Broady-Preston, J. & Hayward, T. (1998). Academic libraries, people and change: A case study of the 1990s. Library Management, 19(4), 238-251.

Grigsby, S. K. S. (2015). Re-imagining the 21st century school library: From storage space to active learning space. TechTrends, 59(3), 103-106.

Gunapala, M., Montague, A., Reynolds, S., & Vo-Tran, H. (2020). Managing change in university libraries in the 21st century: An Australian perspective. Journal of the Australian Library and Information Association, 69(2), 191-214.

Harrison, A. (2018, February 15). Beyond the learning landscape: Creating learning centred communities. Paper Presented at TK Forum 2018, TK Park.

Head, A. J. (2016). Planning and designing academic library learning spaces: Expert perspectives of architects, librarians, and library consultants. Retrieved from https://www.projectinfolit.org/uploads/2/7/5/4/ 27541717/pil_libspace_report_12_6_16.pdf.

Knight, J. A. (2017). Academic librarians as change champions: A framework for managing change. Library Management, 38(6/7), 294-301.

Kotter, P. (1996). Leading change. Boston, MA: Harvard Business School Press.

Lewis, D. W. (2004). The innovator's dilemma: Disruptive change and academic libraries. Library Administration & Management, 18(2), 68-74.

Michalak, S. (2012). This changes everything: Transforming the academic library. Journal of Library Administration, 52(5), 411-423.

Noh, Y. (2015). Imagining Library 4.0: Creating a model for future libraries. The Journal of Academic Librarianship, 41(6), 786-797.

O'Connor, S. (2015). Caught in the tide of change: How libraries can adapt to turbulent times. Paper presented at IFLA WLIC, 15-21 August 2015, South Africa, Cape Town.

Office of the Public Sector Development Commission. (2007). Change management. Bangkok: OPDC. (In Thai).

Patton, M. Q. (2015). Qualitative research and evaluation methods (4th ed). London: SAGE Publications.

Prosci. (2019, July 23). What is the ADKAR Model?: Prosci. [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/ watch?v=sqcZ0ytGxp4.

Rowden, R. W. (1995). The role of human resource development in successful small to mid-sized manufacturing business: A comparative case study. Human Resource Development Quarterly, 6(4), 355-373.

Rowe, D. (2017). Learning from digital disruption and how it can help libraries. Retrieved July 15, 2020 from https://www.slideshare.net/CILIP/learning-from-digital-disruption-and-how-it-can-help-libraries.

Seal, R. A. (2015). Library spaces in the 21st century: Meeting the challenges of user needs for information, technology, and expertise. Library Management, 36(8/9), 558-569.

Shan, S., & Shaheen, M. A. (2013). Change management in the information age: Approaches of academic library administrators in Pakistani Universities’ libraries. Retrieved December 10, 2020 from https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1037.

Soehner, C. B. (2014). Change management in libraries: An essential competency for leadership. Paper presented at 35th IATUL Conference, 2-5 June 2014. Helsinki., Finland, Aalto University.

Su, D. (2009). Review of ecology-based strategy change theories. International Journal of Business and Management, 4(11), 69-72.

Yi, Z. (2015). The management of change in the information age: Approaches of academic library directors in the USA. Library and Information Research, 39(120), 43-64.

Yin, R. K. (2014). Case study research: Design and methods (5th ed). London: SAGE Publications.

Published
2022-06-06
How to Cite
หลิมวิจิตรเ. (2022). การจัดการความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล: กรณีศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย. Information - อินฟอร์เมชั่น, 29(1), 19-46. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/514