แนวทางการออกแบบบริการห้องสมุดประชาชนสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดขอนแก่น *

Guidelines for Service Design of Public Library Services for the Elderly in Khon Kaen Province *

  • กิตติยา สุทธิประภา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Keywords: การออกแบบบริการ, บริการห้องสมุด, ประสบการณ์ผู้ใช้บริการ, ผู้สูงอายุ, ห้องสมุดประชาชน, Service design, Library services, User experiences, Elders, Public library

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสบการณ์ผู้ใช้บริการและนำเสนอแนวทางการออกแบบบริการห้องสมุดประชาชนสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดขอนแก่น เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่ใช้บริการห้องสมุดประชาชนในจังหวัดขอนแก่น จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการต่อการจัดบริการห้องสมุดประชาชนสำหรับผู้สูงอายุ 3 ด้าน คือ 1) บริการทรัพยากรสารสนเทศ 2) ด้านการบริการ ได้แก่ การสอนและให้คำแนะนำ การชี้แนะแหล่ง และบริการสิ่งอำนวยความสะดวก และ 3) ด้านเครือข่ายความร่วมมือ แล้วผสานผลการวิจัยที่ได้เข้ากับแนวคิดการออกแบบตามกระบวนการ Double Diamond Model โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการศึกษาประสบการณ์ผู้ใช้บริการ (User experience) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและนำเสนอร่างแนวทางการออกแบบบริการห้องสมุดประชาชนสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดขอนแก่น

References

American Library Association. (2008). Guidelines for library and information services to older adults. Reference & User Services Quarterly, 48(2), 209-212.

Horrigan, J. (2015). Libraries at the crossroads the public is interested in new services and thinks libraries are important to communities. Retrieved March 15, 2020, from https://www.pewresearch.org/internet/ 2015/09/15/libraries-at-the-crossroads/.

Horton, J. (2018). Senior citizens in the twenty-first-century public library. Public Library Quarterly, 38(3), 1-14.

Kleiman, A. (2012). Boomer-ize your library collection: The basics. Reference & User Services Quarterly, 52(2), 102–105.

National Committee on Older Persons, Ministry of Social Development and Human Security. (2009). The 2nd National Plan for the Elderly (2002-2021). Bangkok: Teppenwanis. (In Thai).

National Statistical Office of Thailand. (2018). Survey of the elderly in Thailand 2017. Retrieved April 3, 2020, from http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/News/2561/N10-07-61.aspx. (In Thai).

Park, M., & Lee, J. Y. (2013). The role of information for people planning for retirement. International Journal of Libraries & Information Services, 63(1), 57–70.

Plainfield Public Library District. (2018). Technology training. Retrieved March 15, 2020, from https://www.plainfieldpubliclibrary.org/events-programs/technology-training/.

Rohrer, C. (2014). When to use which user-experience research methods. Retrieved March 24, 2020, from https://goo.gl/uGpp9e.

Stern, C. (2014). About the CUBI UX model. Retrieved March 15, 2020, from https://uxmag.com/articles/ cubi-a-user-experience-model-for-project-success.

The Double Diamond Design Council. (2015). The design processes. Retrieved March 24, 2020, from http://www.designcouncil.org.uk/aboutdesign/How-designers-work/The-design-process/%3E

Vitak, J. (2014). Variations across relational and communicative properties. Quaderni Italiani di Psychiatria, 4(4), 561-587.

Withnall, A. 2003. Older people and lifelong learning: Choices and experiences. Sheffield: ESRC Growing Older Programme.

Yoopaung, K., Maitaouthong, T., & Saenwa, S. (2014). Needs of elderly toward library services and activities other discovery learning library, Bangkok metropolitan administration: A case study of Suan Lumpini Discovery Learning Library. Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University, 7(1), 24-38.

Zou, C. & Zhou, P. (2014). Analyzing information needs of elderly people: A survey in Chinese rural community. Open Journal of Social Sciences, 2(9), 109-115.

Published
2022-06-06
How to Cite
สุทธิประภาก. (2022). แนวทางการออกแบบบริการห้องสมุดประชาชนสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดขอนแก่น *. Information - อินฟอร์เมชั่น, 29(1), 65-78. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/519