การสื่อสารเชิงกลยุทธ์

  • กฤติกา สุนทร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Abstract

หนังสือเรื่อง “การสื่อสารเชิงกลยุทธ์” เป็นหนังสือที่เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้เป็นตำราเรียนวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องการสื่อสารในแง่มุมต่างๆ อาทิ การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์กร การสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ซึ่งจะทำให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล เกิดความคิดเชิงบวกมีความเข้าใจตนเองและคนรอบข้าง และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

Published
2021-06-28
How to Cite
สุนทรก. (2021). การสื่อสารเชิงกลยุทธ์. Information - อินฟอร์เมชั่น, 28(1), 175-176. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/526