การวิเคราะห์และจัดระบบความรู้วัฒนธรรมร่วม ด้านประเพณีของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

Analysis and Systematization of Common Cultural Knowledge on Traditions of the Mekong Sub-Region

  • สุวรรณี ห้วยหงษ์ทอง สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • กันยารัตน์ เควียเซ่น สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Keywords: การจัดระบบความรู้, การจัดหมวดหมู่, วัฒนธรรมร่วม, ประเพณี, อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง, Knowledge Organization, Classification, Common Culture, Tradition, Mekong Sub-Region

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และจัดระบบความรู้วัฒนธรรมร่วมด้านประเพณีของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในขอบเขตประเทศไทย ลาว และกัมพูชา ทำการศึกษาด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดหมวดหมู่ความรู้ (Classification) ในการจัดกลุ่มข้อมูล โดยพิจารณาจากการจัดกลุ่มเนื้อหาที่เหมือนกันไว้ด้วยกัน เนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กันไว้ใกล้กันตามหลักการจัดระบบความรู้ และกำหนดชื่อแทนกลุ่มความรู้ให้ครอบคลุมเนื้อหาที่จัดไว้ในแต่ละกลุ่ม จากนั้นกำหนดเนื้อหากลุ่มย่อยขึ้นมาใหม่เป็นหมวดย่อยที่จะอยู่ภายใต้แต่ละหมวดลงไปเป็นลำดับชั้น และนำผลการจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้มากำหนดเป็นโครงสร้างความรู้วัฒนธรรมร่วมด้านประเพณีของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ผลการวิจัย พบว่า สามารถจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้วัฒนธรรมร่วมด้านประเพณีของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ได้ทั้งหมด 14 หมวดใหญ่ (Classes) และ 36 หมวดหย่อย (Sub-classes) 24 หมู่ย่อย (Division)

References

ASEAN Watch. (2013). ASEAN common culture on the road to intangible cultural world heritage. Retrieved February 11, 2019, from http://aseanwatch.org/2016/09/02/current-issue-0359/.

Broughton, V., Hansson, J., Hjørland, B., & López-Huertas, M. J. (2005). Knowledge organization. Retrieved January 14, 2020, from https://issuu.com/bib.csinfo/docs/broughton__2005.

Čopič, V., & Dragićević Šešić, M. (2018). Challenges of public-civic partnership in Cambodia’s cultural policy development. ENCATC Journal of Cultural Management and Policy, 8(1), 4-15.

Hjørland, B. (2008). What is Knowledge organization (KO)? Knowledge Organization, 35(2/3), 86-101.

McLean, S. (2015). Business communication for success. Retrieved January 30, 2020, from https://open.lib.umn.edu/businesscommunication/chapter/18-3-common-cultural-characteristics/.

Ministry of Culture. (2018). Cultural information center. Retrieved February 11, 2019, from https://www.m-culture.go.th/th/article_view.php?nid=28998. (In Thai).

Prasarn. O., Sangsai, K., & Chaithongdee, C. (2016). Knowledge management on co-culture for educational development to promote better understanding in Thailand Laos and Cambodia for the Sustainability of ASEAN Community. Sisaket: Sisaket Rajabhat University. (In Thai).

Santagata, W., Bertacchini, E., Bravo, G., & Marrelli, M. (2011). Cultural commons and cultural communities. In Proceedings of 13th Biennial Conference of the International Association for the Study of the Commons. (pp.1-14). India: Hyderabad.

Sithirath, R., Phomphadith, S., Savatvong, K., & Poumvixai, J. (2007). Application of ICT for promoting sustainable development in World Heritage Sites: Case of Luang Prabang, Lao PDR. Retrieved February 11, 2019, from http://www.ap.ide.titech.ac.jp/publications/Archive/JICT2007Rasmy.pdf

Wathanti, S., Chansanam, W., & Tuamsuk, K. (2020). Development of ontology for the knowledge of Heet-Sib-Song custom. Journal of Information Science, 38(2), 53-70. (In Thai).

Published
2022-06-06
How to Cite
ห้วยหงษ์ทองส., & เควียเซ่น ก. (2022). การวิเคราะห์และจัดระบบความรู้วัฒนธรรมร่วม ด้านประเพณีของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง. Information - อินฟอร์เมชั่น, 29(1), 155-173. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/535