การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบริการสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ *

Developing Performance Indicators to Evaluate Achievement in Information Services of Academic Libraries *

  • รุ่งเรือง สงเคราะห์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Keywords: การบริการสารสนเทศ, ตัวชี้วัด, การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน, ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ, Information Services, Indicators, Achievement, Academic libraries

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานบริการสารสนเทศ และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานบริการสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการศึกษาการบริการสารสนเทศ การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดและการกำหนดตัวชี้วัด แล้วนำมากำหนดเป็นตัวชี้วัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบริการสารสนเทศ แล้วนำเสนอผู้เชี่ยวชาญจำนวน 6 คน พิจารณา จากนั้นนำไปสอบถามความคิดเห็นของบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริการสารสนเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จำนวน 300 คน แล้วนำมาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) สังเคราะห์เป็นตัวชี้วัด ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานบริการสารสนเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ประกอบด้วยงานบริการ 3 ด้าน 18 องค์ประกอบหลัก 69 ตัวบ่งชี้ โดยด้านการบริการสารสนเทศ ประกอบด้วย 10 งาน 34 ตัวชี้วัด ด้านการบริการยืม-คืน (Circulation) ประกอบด้วย 5 งาน 20 ตัวชี้วัด และด้านการส่งเสริมการใช้บริการ ประกอบด้วย 3 งาน 15 ตัวชี้วัด 2) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลทั้ง 3 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวชี้วัดรวมทั้ง 3 ด้าน มีผลเป็นบวกตั้งแต่ 0.88 ถึง 0.91 แต่ละองค์ประกอบของตัวชี้วัดมีความแปรผันร่วมกับองค์ประกอบตัวชี้วัด มีดัชนีวัดระดับความกลมกลืนระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่า โมเดลมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างสามารถชี้วัดประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบริการสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มากที่สุด โดยสรุปแล้ว ตัวชี้วัดที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ สามารถนำไปประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานบริการสารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม

References

Buttawong, N. (2006). Standards indicators and characteristics information literacy: Delphi technique [Mater thesis in Library and Information Science] Graduate School, Mahasarakham University, Mahasarakham. (In Thai).

Office of Higher Education Commission. (2010). Prakat Office of the Civil Service Commission Ruang lakken lae withikan pramœnphon kan patibat ratchakan khong kharatchakan phonlarưan nai sathaban udomsuksa B.E. 2553. Bangkok: Bureau of Personnel Administration and Development Office of the Higher Education Commission. (In Thai).

Provincial University Library Network. (2008). Tua bong chi khunnaphap hongsamut sathaban udomsuksa. Chiang Rai: Provincial University Library Network. (In Thai).

Roobyai, W. (2004). Development quality of the indicators for private university libraries under the Commission on Higher Education, Ministry of Education [Mater thesis in Library and Information Science], Graduate School, Khon Kaen University, Khon Kaen. (In Thai).

Shihawong, R. (2011). Developing indicators of service quality of Rajabhat Si Sa Ket University Library [Mater thesis in Educational Research]. Mahasarakham University, Mahasarakham. (In Thai).

Sittijan, R. (2010). 40 Years Ngan borikan su khwampen loet radap sakon in 4 thotsawat samnak witthaya borikan mahawitthayalai Mahasarakham. Mahasarakham: Mahasarakham University Library. (In Thai).

Thanaphat, S. (2009). ISO 11620: 2008 Mattrathan tua chi wat: Kunchae wat kha haeng khwamsamret khong ngan hongsamut. TLA Bulletin (Thai Library Association), 53(1), 3–11. (In Thai).

Wiratchai, N. (2006). Rislel model: Statistic for research. (3rd ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Publishing. (In Thai).

Published
2022-06-06
How to Cite
สงเคราะห์ร. (2022). การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบริการสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ *. Information - อินฟอร์เมชั่น, 29(1), 99-112. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/544