เทคนิคการอ่านให้เอามาใช้งานได้เลย

  • Information Editor Khon Kaen University Library, Khon Kaen University 123 Mitraphap Rd., Nai Mueang, Mueang Khon Kaen, Khon Kaen, 40002

Abstract

หนังสือเรื่อง “เทคนิคการอ่านให้เอามาใช้งานได้เลย” เล่มนี้เป็นหนังสือที่รวมเทคนิคการอ่านหนังสือ เขียนโดยนักเขียนด้านจิตวิทยาอันดับ 1 ของประเทศญี่ปุ่นชื่อ Mentalist DaiGo (นักอ่านใจไดโกะ) หรือชื่อจริง คือ มัทซึมารุ ไดโกะ หนังสือเล่มนี้ได้รับความนิยมมากในประเทศญี่ปุ่น มียอดขายมากกว่าหนึ่งแสนเล่ม เป็น นักเขียนที่มีผลงานขายดีรวมกันมากกว่า 4 ล้านเล่ม ซึ่งนักเขียนท่านนี้เป็นผู้นาศาสตร์การอ่านใจคนของประเทศ อังกฤษมาเผยแพร่ในประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก และปัจจุบันยังเป็นนักอ่านใจคนแรกและคนเดียวของประเทศ ญี่ปุ่นที่นาความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการอ่านหนังสือวันละ 20 เล่มมาเขียนเป็นหนังสือ รวมทั้งเป็น วิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ฟังในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศญี่ปุ่น หนังสือเล่มนี้ มีผู้แปลจากภาษาญี่ปุ่น ให้เป็นภาษาไทย คือ ธาลินี โพธิ์อุบล เป็นการพิมพ์ครั้งที่ 1 มีเนื้อหาเด่นในเรื่องการเปิดเผยเคล็ดลับในการอ่าน วิธีคิด และเทคนิค ด้วยวิธีการอ่านแบบเห็นภาพ เชื่อมโยง คาดคะเน จับประเด็น ตั้งคาถาม และถอดบทเรียน รวมทั้งเทคนิคในการนาความรู้ที่ได้จากการอ่านมาใช้ในการพูดสื่อสารอธิบายให้จับใจผู้ฟัง

Published
2022-06-06
How to Cite
Editor, I. (2022). เทคนิคการอ่านให้เอามาใช้งานได้เลย. Information - อินฟอร์เมชั่น, 29(1), 175-176. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/555