ปัจจัย 5พี : การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ

5Ps factors elemental analysis affecting the decision to study in the informatics curriculums

  • ภัทธิรา สุวรรณโค คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • สุวิช ถิระโคตร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • กชพรรณ ยังมี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • มนันยา นิ่มพิศาล คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Keywords: ปัจจัยการตัดสินใจเข้าศึกษา, วิทยาการสารสนเทศ, การวิเคราะห์องค์ประกอบ, การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา, decision-making factors, information science, factor analysis, higher education studies

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรด้านวิทยาการสาร สนเทศ การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 410 คน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจใช้วิธีสกัดองค์ประกอบหลัก และหมุนแกนองค์ประกอบตั้งฉากด้วยวิธี แวริแมกซ์ ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด จำนวน 45 ตัวแปร พบปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจ 5 ปัจจัย เรียกว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อด้านวิทยาการสารสนเทศ 5พี (5Ps) ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (Public relationship of program and instruction) ความถนัดและวิชาชีพที่สนใจ (Proficiency and professions of interest) อิทธิพลจากบุคคล (Person influence) ภาวะการณ์ทางการเงินของครอบครัว (Profile of family’s finance) และ การชำระเงินและทุนการศึกษา (Payment and scholarship) ซึ่งองค์ประกอบที่วิเคราะห์ได้เหล่านี้สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมได้ร้อยละ 68.597 สถาบันการศึกษาสามารถนำทั้ง 5 ปัจจัยไปใช้เป็นแนวทางการประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาได้

References

Chalaysub, S. (2020). What kind of "university" is this? that students want to study. Retrieved October 11, 2021, from https://siamrath.co.th/n/174199. (In Thai)

Chantra, S., & Chaiprasert, K. (2019). The Effectiveness of the Graduate study Integrated MarketingCommunication to the students of Rajamangala Universityof Technology Thanyaburi. PathumThani University Academic Journal, 11(2), 12-19. (In Thai)

Kattiwong, C., & Jirayut, P. (2018). Marketing Factors Influencing Students' Decision to Study Undergraduate Studies. in a private university in Chiang Mai Province. Dusit Thani College Journal, 12(3), 382–396. (In Thai)

Ketbutr, P., & Thongpat, S. (2020). Factors Affecting the Decision to Study Bachelor of Science Program of first year undergraduate students Faculty of Science Mahidol University. Journal of Professional Routine to Research, 7(July–December 2020), 42–51. (In Thai)

Nongrayom, A. (2020). The Influencing Factors for Study Decision of the Undergraduate Students at the Faculty of Social Technology, Kalasin University. Journal of Modern Learning Development, 5(3), 137-153. (In Thai)

Nuansut, S., et al. (2021). Marketing Strategy Factors Affecting the Decision to Study at the Bachelor Degree Level Retail Business Program, Faculty of Management Science, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. Journal of MCU Nakhondpat, 8(1). 76–87. (In Thai)

Pengthipnang, S., Suwanwijit, W., & Kaewjamnong, A. (2019). Factors Influencing the Decision Making of Pursuing Graduate Program in Business Administration of People in Songkhla Province. Journal of Economics and Business Administration Thaksin University, 11(2), 53-76. (In Thai)

Pongpanich, P. (2011). Techniques for selecting faculty and ranking in admissions applications. Retrieved October 11, 2021, from http://www.chumphon2.mju.ac. th/km/?p=607 (In Thai)

Ratchapo, W. (2017). Factors Affecting Decision Making for Graduate Studies. College of Politics and Governance Mahasarakham University. Journal of Politics and Governance, 7(1), 429-448. (In Thai)

Rimphadee, W., et al. (2015). Factors in Decision Making of Undergraduate Students in Further Study at Suan Dusit University. Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU, 2(3), 38-55. (In Thai)

Rodkaew, M., & Chuchai, A. (2020). Factors affecting the decision to study for a bachelor's degree in Mahamakut Wittayalai University Maha Vajiralongkornrajavidyalaya University Campus. Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus, 9(2), 651–572. (In Thai)

Sanorkan, J., & Sirijirakal, W.C. (2019). Factors affecting the decision to study in graduate studies. Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. AL-NUR Journal of graduate school, Fatoni university, 14(27), 93-106. (In Thai)

Songsrirot, N. (n.d.). Factor Analysis. Retrieved January 6, 2022, from http://www.nitiphong.com/paper_pdf/phd/FactorAnalysis_concept.pdf. (In Thai)

Srisontisuk, S., et al. (2020). Factors Affecting the Decision on Bachelor Degree Study at Khon Kaen University of the Students through the Thai University Central Admission System (TCAS System), in the Academic Year 2019. School of Administrative Studies Academic Journal, 3(3). 33–47. (In Thai)

Trueplookpanya. (2020). Techniques for choosing the right university for yourself. Retrieved October 11, 2021, from https://www.trueplookpanya.com/tcas/article/detail/76311. (In Thai)

Yomjinda, T., Yomjinda, L., & Trakwitoonsak, N. (2018). Factors Affecting People's Decision to Enter the Faculty of Business Administration in Bangkok. Journal of Business Administration and Social Sciences, Ramkhamhaeng University, 1(3), 72-82. (In Thai)

Published
2022-12-31
How to Cite
สุวรรณโคภ., ถิระโคตรส., ยังมีก., & นิ่มพิศาลม. (2022). ปัจจัย 5พี : การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ. Information - อินฟอร์เมชั่น, 29(2), 1-14. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/568