การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

Information Use for Online Learning by Graduate Students in School of Engineering and Technology, Asian Institute of Technology

  • สันติ ชื่นขำ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
  • ชมภูนุช สุนทรนนท์ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
Keywords: การใช้สารสนเทศ, การเรียนออนไลน์, นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา, use of information, online learning, graduate students

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพการใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนออนไลน์ฯ (2) เปรียบเทียบสภาพการใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนออนไลน์ฯ จำแนกตามภาควิชา (3) ศึกษาปัญหาการใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนออนไลน์ฯ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย จำนวน 307 คน ใน 3 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน ภาควิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหการ และภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เครื่องมือวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี LSD ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพการใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนออนไลน์ฯ ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ ด้านวัตถุประสงค์เพื่อการนำเสนอออนไลน์ ด้านรูปแบบสารสนเทศประเภทสื่อดิจิทัล ด้านแหล่งสารสนเทศประเภทบุคคล และด้านการเข้าถึงสารสนเทศประเภทโปรแกรมทั่วไป (2) เปรียบเทียบสภาพการใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนออนไลน์ฯ จำแนกตามภาควิชา พบว่า แต่ละภาควิชามีสภาพการใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 โดยการเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน ใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนออนไลน์ด้านวัตถุประสงค์ และด้านรูปแบบสารสนเทศ มากกว่าภาควิชาอื่น ในขณะที่ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหการ ใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนออนไลน์ด้านการเข้าถึงสารสนเทศมากกว่าภาควิชาอื่น (3) ปัญหาการใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนออนไลน์ฯ พบว่าส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ยกเว้นสื่อสังคมออนไลน์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง

References

Alawamleh, M., Al-Twait, L.M., & Al-Saht, G.R. (2020). The effect of online learning on communication between instructors and students during Covid-19 pandemic. Retrieved September 14, 2022, from https://www.researchgate.net/publication/ 343897561

Amonpong, S. (2018). Information Use in the Study by Diploma Students in Central Region Community Colleges (Master thesis of Liberal Arts). Graduate School, Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi. (in Thai).

Artiwitchayanon, A., Srisopa, P., & Wacharasin, C. (2022). Factors Predicting Nursing Students’ Learning OutcomesThrough Online Learning during COVID-19 Pandemic. Songklanagarind Journal of Nursing, 42(2). 85-97. (in Thai).

Chan, R.Y., Bista, K. & Allen, R.M. (2022). Is Online and Distance Learning the Future in Global Higher Education?: The Faculty Perspectives during COVID-19. In R.Y. Chan, K. Bista, & R.M. Allen (Ed.), Online Teaching and Learning in Higher Education during COVID-19: International Perspectives and Experiences. (pp. 3-12). New York: Routledge.

Damjub, W. (2019). Social Media for Teaching and Learning in the 21st Century. Journal of Liberal Arts Maejo University, 7(2), 143-159. (in Thai)

Huang, J. (2020). Successes and Challenges: Online Teaching and Learning of Chemistry in Higher Education in China in the Time of COVID-19. Retrieved September 14, 2022, from https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.0c00671

Jaturanon, W., Chanchoengyattachai, S., Kaensan, S., Panmanee, R., Paksripeang, P., & Weimin, H. (2019). A Study of Online Learning Behaviors and Satisfactions Towards Chinese Language Online Learning Management of the Bachelor of Education in Chinese Students, Faculty of Education, Burapha University, Summer Semester, Academic Year 2019 According to Vigilant Measures Against the Spread of Coronavirus (2019-Ncov). Journal of Chinese Language and Culture, 7(2), 291-310. (in Thai).

Kapilan, N., Vidhya, P., & Gao, Z.Z. (2020). Virtual Laboratory: A Boon to the Mechanical Engineering Education During Covid-19 Pandemic. Higher Education for the Future, 8(1), 31-46.

Krima, J. (2012). Behavior of Graduate Students and Lecturers of Maejo University towards Online Database Usage. Journal of Information and Learning, 23(2), 105-114. (in Thai).

Küsel, J., Martin, F., & Markic, S. (2020). University Students’ Readiness for Using Digital Media and Online Learning—Comparison between Germany and the USA. Retrieved September 13, 2022, from https://doi.org/10.3390/educsci10110313

Prasitthimet, T., Sittirit, S., Sangpaew, K., Phromsoonthorn, S., & Saentalad, J. (2019). Behavior and Effect Using Smartphone Learning in Online of Nursing Students During Epidemic of Novel CoronaVirus 2019. Journal of MCU Social Development, 7(1), 348-358. (in Thai).

Raheem, B.R. & Khan, M.A. (2020). The Role of E-learning in Covid-19 Crisis. International Journal of Creative Research Thoughts, 8(3), 1315-1318. Registry Unit Asian Institute of Technology. (2022). Student Information Systems. Retrieved July 01, 2022, from https://sis.ait.ac.th

Roobyai, C. (2021). A Study of Online Social Media Usage Behavior with Learning in the 21st Century of the Undergraduate Students in the Faculty of Humanities and Social Sciences, Ubon Ratchathani Rajabhat University. Humanities and Social Sciences Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University, 13(1), 288-296. (in Thai). Sasow, P., Yuennan, C., & Peansungnern, N. (2020). Learning and Teaching Online in Nursing Education During the COVID-19 Pandemic. Journal of Health and Nursing Education, 26(2), 189-202. (in Thai).

Sathientharadol, P., Paicharoen, N., Buranawanna, K., & Teeranon, P. (2021). Effects of Online Learning in the Epidemic Situation of Coronavirus Disease 2019: A Case Study of Bachelor of Education and Bachelor of Arts Students, Program in English, University of Phayao. Journal of SaengKhomKham Buddhist Studies, 6(3), 423-439. (in Thai).

Suresh, M., Priya, V. Vishnu, & Gayathri, R. (2018). Effect of e-learning on academic performance of undergraduate students. Drug Invention Today, 10(9), 1797-1800.

The Secretariat of the House of Representatives. (2022). Lockdown measures and Covid-19 control in Thailand. Retrieved October 15, 2022, from https://library.parliament.go.th/ th/radioscript-rr2565-jan3 (in Thai).

Wayo, W., Charoennukul, A., Kankaynat, C., & Junya Konyai, J. (2020). Online Learning Under the COVID-19 Epidemic: Concepts and applications of teaching and learning management. Regional Health Promotion Center 9 Journal, 14(34), 285-298. (in Thai).

Yuwadetkun, K. (2018). The Study of Information Technology’s Behaviors in Thesis in Graduate Level: A Case Study Graduate Student Suratthani Rajabhat University (Master thesis of Public Administration). Graduate School, Suratthani Rajabhat University, Suratthani. (in Thai).

Published
2022-12-31
How to Cite
ชื่นขำส., & สุนทรนนท์ช. (2022). การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย. Information - อินฟอร์เมชั่น, 29(2), 15-31. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/569