แหล่งสารสนเทศบนเว็บไซต์ที่ส่งเสริมสมรรถนะมัคคุเทศก์ทางทะเล

Information Sources on Websites Encouraging Marine Tourist Guides’ Competencies

  • อัจฌิรา ทิวะสิงห์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • วรพจน์ ตรีสุข คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Keywords: แหล่งสารสนเทศ, สมรรถนะ, มัคคุเทศก์ทางทะเล, information sources, skills, marine tourism

Abstract

เป้าหมายที่ 14 ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ได้ระบุสาระสำคัญไว้คือ “อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเล ซึ่งการท่องเที่ยวทางทะเลถือว่าเป็นส่วนหนึ่งอันจะช่วยให้เป้าหมายบรรลุความสำเร็จได้ บทความนี้มุ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสมรรถนะมัคคุเทศก์และรวบรวมแหล่งสารสนเทศบนเว็บไซต์ที่ส่งผลต่อเป้าหมายที่ 14 ของ SGDs อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสมรรถนะมัคคุเทศก์ โดยมัคคุเทศก์หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ทางทะเลสามารถค้นคว้าข้อมูลที่สำคัญอันจะช่วยส่งเสริมสมรรถ นะมัคคุเทศก์ให้สามารถดำเนินการนำเที่ยวทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

References

Blue Water Dive Travel. (2020). The best dive sites in the world: Richelieu rock, Andaman Sea, Thailand. Retrieved March 24, 2022, from https://www.bluewaterdivetravel.com/top-dive-sites-in-the-world

Matichon. (2019). Chin teng nung niyom dam nam luk nai Thai ni-o chi talat tham ngoen 1.6 mun lan/pi. Retrieved March 14, 2022, from https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1497385 (in Thai)

Noppakhun, P. (2019). The Effects of Tourism Marketing Factors (7Ps) on the Foreign Divers’ Decision to a Scuba Diving in Thailand (M.A. Independent Study, Department of Hospitality and Tourism Industry Management). Graduate School, Bangkok University, Pathumthani. (in Thai)

Office of the Permanent Secretary for Interior. (n.d.). Competency. Retrieved October 9, 2022, from http://km.moi.go.th/km/22_competency/competency36.pdf (in Thai)

Open Development Thailand. (2018). SDG 14 Marine resources. Retrieved March 24, 2022, from https://thailand.opendevelopmentmekong.net/th/topics/sdg-14-life-below-water (in Thai)

Phakprapai, C. & Chaiya, P. (2017). The study of the relationship of leadership styles, guide attributes and the performance competency of professional tour guides in Thailand. Veridian E-Journal, 10(1), 219-232. (in Thai)

Prime Minister's Delivery Unit. (2021). Sustainable Development Goals. Retrieved March 15, 2022, from https://www.pmdu.go.th/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0% B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-1%E0%B8 %82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2/ (in Thai)

Scuba Diving. (2021). The Best Scuba Diving in the World. Retrieved March 20, 2022, from https://www.scubadiving.com/best-scuba-diving-places

Scuba Pro. (2021). Best Scuba Diving in the World: 10 Top Locations. Retrieved March 20, 2022, from https://www.scubapro.com/blog/best-scuba-diving-in-the-world

Siamrath. (2016). Surat oprom kai thale chaifang. Retrieved March 14, 2022, from https://siamrath.co.th/n/2415 (in Thai)

Singburaudom, N., Thammakittipob, V., & Khemthong, P. (2018). Occupational competence of specifications coastal tour – guide based on the functional analysis framework. Dusit Thani College Journal, 12(2), 151-166. (in Thai)

Smithikrai, C. (2007). Personnel training in organizations (4th ed.). Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai)

Sriruangphan, V. (2013). Organization control on the tourist guide occupation in Thailand. (Master of Laws Thesis). Graduate School of Law), National Institute of Development Administration, Bangkok. (in Thai)

Sungkapan, S. (2020). Management model for diving sport tourism corresponds to local community sustainability. Journal of MCU Nakhondhat, 7(8), 324-334.

Suwanpimon, K. (2013). Principles of Tour Guide (3rd ed.). Bangkok: Saengdao Publishing.

Tansakul, C. & Kanjanataveekul, K. (2020). the development of personnel competence in tourism and hospitality industry under the ASEAN framework of enterprise in Andaman coastal provinces. Journal of Suvarnabhumi Institute of Technology, 6(2), 23-42.

TAT Intelligence Center. (2017). Khrongkan samruat khomun phua kan wikhro phruttikam khong nakthongthieo choeng luk. Retrieved March 14, 2022, from https://tatreviewmagazine.files.wordpress.com/2017/09/db_tune-in.pdf (in Thai)

Thairath. (2019). Krommakan thongthieo khayai khopkhet tham ngan kai namthieo thua prathet dide sippaet Mesayon ni. Retrieved March 14, 2022, from https://www.thairath.co.th/news/local/ bangkok/1535330 (in Thai)

Published
2022-12-31
How to Cite
ทิวะสิงห์อ., & ตรีสุขว. (2022). แหล่งสารสนเทศบนเว็บไซต์ที่ส่งเสริมสมรรถนะมัคคุเทศก์ทางทะเล . Information - อินฟอร์เมชั่น, 29(2), 58-69. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/575