ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์เเละสื่อ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Factors affecting the decision to study in the Digital Content and Media Program, School of Informatics, Walailak University

  • วีรยุทธ์ บุญพิศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Keywords: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ, หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์เเละสื่อ, การเข้าศึกษาต่อ, factors influencing decision-making to continue studying, digital content and media program, continuing education

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์เเละสื่อ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2) เพื่อนำผลการศึกษาปัจจัยด้านต่าง ๆ มาวิเคราะห์แนวทางในการรับสมัครนักศึกษาครั้งต่อไป เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ แบบสอบถาม โดยทำการศึกษาจากประชากรจริง จำนวน 120 คน ได้เเก่ 1. นักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ myTCAS กับหลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 2. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์เเละสื่อ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์เเละสื่อ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่สำคัญมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร รองลงมาเป็นปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านชื่อเสียงและบทบาทของมหาวิทยาลัย เเละปัจจัยด้านเหตุผลส่วนตัว ตามลำดับ

References

Arwae, P., & Paiboon, N. (2019). The decisions on undergraduate studying in Prince of Songkla University, Pattani Campus, Academic year 2019. CUAST Journal, 9(2), 22 – 32. (In Thai)

Ilgan, A., Ataman, O., Ugurlu, F., & Yurdunkulu, A. (2018). Factors Affecting University Choice: A Study on University Freshman Students. The Journal of Buca Faculty of Education, 46, 199-216.

Infoquest. (2020). (Rang) phaen patibatkan dan kanphalit lae phatthana kamlang khonnai sakha achip thi mi khwam champen rengduan to kanphatthana prathet tam krop khunnawuthi haeng chat Pho.So. Retrieved June 22, 2020, form https://www.ryt9.com/s/cabt/3187704. (In Thai)

Khattiwong, N. (2019). The Study of the Channels of Recognition Public Media that Affect the Admission in the under Graduate Level of Students at Rajamangala University of Technology Thanyaburi. Retrieved July 12, 2022, form http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/3591 (In Thai)

Kingphadung, K., Linkajorndaj, P., & Laoraksakiat, R. (2014). Identification of Factors affected on the pursuit of Bachelor Degree Program in Industrial Engineering. Research and Development Journal, 25(2), 53-60. (In Thai)

National Statistical Office of Thailand. (2012). Khrongkan samruat khomun kieokap dek lae yaowachon pi songphanharoisisipha. Retrieved November 22, 2022, from https://statstd.nso.go.th/definition/projectdetail.aspx?periodId=47&defprodefId=569. (In Thai)

Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education. (2022). Chamnuan nakrian nisit naksuksa nai rabop rongrian chamnaek tam radap kansuksa lae chan pikansuksa songphanharoihoksip – songphanharoihoksipsi. Retrieved November 22, 2022, from http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/03.aspx. (In Thai)

Rak-oo, T. (2014). Students' decision to study in Kanchanaburi Rajabhat University regular semester, academic year 2013 (Master's Independent Study, Department of Management). Graduate school, Kanchanaburi Rajabhat University, Kanchanaburi. (In Thai).

Sankham, S. & Hamra, W.A. (2016). Factors Affecting Student Decisions to Study at Asia-Pacific International University. Journal of the Institute for Interdisciplinary Studies, 13(1), 4-14.

School of Informatics, Walailak University. (2020). Raila iat khong laksut parinya tri laksut sarasonthet sattra bandit sakha dichithankhonthen lae su (laksut prapprung Pho.So. 2563). Retrieved November 22, 2022, from https://cur-das.wu.ac.th/backEnd/myfile/attDetailCourse/digitalcontent63.pdf. (In Thai)

Sing-ngon, S. & Chancharoen, S. (2018). Determining Factors in Making a Decision to Studying in the Master of Science Program in Child, Adolescent and Family Psychology, Mahidol University. Mahidol R2R e-Journal, 5(2), 94-107. (In Thai).

Suchairatanachoke, A., Kaewtathanawatthana, P., Kongsomsawang, M., Jensen, T., Kantawan, S. & Palakan, D. (2021). Factors affecting the decision to study in Program in Communication Arts (Trilingual), Faculty of Communication Arts, Rambhai Barni Rajabhat University. Journal of Rambhai Barni Graduate School, 3(2), 41-59. (In Thai)

Suknoi, J. (2019). Decision-making to further study at a higher education of high school students at Thasala Prasitsuksa school. Retrieved June 22, 2020, form https://mmm.ru.ac.th/MMM/IS/vlt15-1/6114993623.pdf. (In Thai)

Published
2022-12-31
How to Cite
บุญพิศว., & เมตตาริกานนท์ด. (2022). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์เเละสื่อ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. Information - อินฟอร์เมชั่น, 29(2), 46-57. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/581