การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ หลักสูตรทักษะการรู้สารสนเทศ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางไกล ผ่านสื่อออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC)

Developing an Online Course on Information Literacy for Graduate Students at Burapha University Using the Massive Open Online Course (MOOC)

  • สุภาวดี เพชรชื่นสกุล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
  • นิสาชล กาญจนพิชิต สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Keywords: บทเรียนออนไลน์, ทักษะการรู้สารสนเทศ, รูปแบบการเรียนการสอน, มูค (MOOC), Online Lessons, Information Literacy Skills, Instructional Model, MOOC

Abstract

              การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลน์ หลักสูตรทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านสื่อออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) 2) ตรวจความตรงของบทเรียนออนไลน์ และ 3) ศึกษาผลการใช้บทเรียนออนไลน์ หลักสูตรทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ที่พัฒนาขึ้น วิธีดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2563 จำนวน 248 คน) ระยะที่ 2 การตรวจความตรงของบทเรียนออนไลน์ และระยะที่ 3 การนำบทเรียนออนไลน์ไปใช้ (กลุ่มตัวอย่าง คือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 60 คน) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบสำรวจสภาพและความต้องการของนิสิตในการเรียนการสอนทางไกลผ่านสื่อออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) 2) บทเรียนออนไลน์ หลักสูตรทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 3) แบบทดสอบ และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัย พบว่า 1. บทเรียนออนไลน์ มีความตรงด้านเนื้อหาของบทเรียนออนไลน์ เท่ากับ .96 อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และผลการตรวจความตรงด้านรูปแบบของบทเรียนออนไลน์ในภาพรวมเท่ากับ 1.00 อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 2. ผู้เรียนมีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์อยู่ในระดับมาก

References

Association of College and Research. (2000). Information literacy competency standards for higher education libraries. Retrieved October 11, 2022, from https://bit.ly/3YRDzPk

Burapha University. (2017a). Prakat mahawitthayalai burapha rưang kanthamngan niphon kho̜ng nisit radap parinya ek mahawitthayalai Burapha Pho.So. 2560. Retrieved June 29, 2022, from https://reg.buu.ac.th/document/AnoEdu/0063-2560.pdf. (In Thai)

Burapha University. (2017b). Prakat mahawitthayalai burapha rưang kanthamngan niphon kho̜ng nisit radap parinya tho mahawitthayalai Burapha Pho.So. 2560. Retrieved June 29, 2022, from https://reg.buu.ac.th/ document/AnoEdu/0062-2560.pdf. (In Thai)

Burapha University. (2019). Prakat mahawitthayalai burapha ruang naeo patibat nai kantruatsop kan khat lok phon ngan thang wichakan khong nisit radap bandit sưksa. Retrieved April 25, 2023, from https://grd.buu.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/ประกาศเรื่อง-แนวปฏิบัติในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา.pdf. (In Thai)

Ekakun, T. (2006). Research Methodology in Behavioral and Social Sciences. Ubon Ratchathani: Faculty of Education, Ubon Ratchathani Rajabhat University. (In Thai) Jantabandid, P. (2017). A Development of Online Instruction in Chinese-Thai Translation subject for Muban Chombueng Rajabhat University Students. Ratchaburi: Muban Chombueng Rajabhat University. (In Thai) Laolapha, P. (2020). Information literacy: learning skills for 21st century. Bangkok: Chulalongkorn University Book Center. (In Thai)

Maitaouthong, T. (2020). Thaksa kan ru sarasonthet nai satawat thi 21. Bangkok: Chulalongkorn University Book Center. (In Thai) Office of the Education Council. (2017). Phaenkan sưksa haeng chat Pho. So. 2560-2579. Bangkok: Office of the Education Council, Ministry of Education. (In Thai) Panich, W. (2022). The development of interactive online lessons on system thinking and problem analysis for Burapha University undergraduate students. HRD Journal, 13(1), 53-74. (In Thai)

Sacchanand, C. (2013). Development of distance training package on "information literacy for teachers". Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University.

Techataweewan, W., & Prasertsin, U. (2016). Development of digital literacy test for undergraduate students. Bangkok: Department of Library and Information Science, Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University. (In Thai)

Wongrattana, C. (2017). Theknik kanchai sathiti phưa kanwichai (13th ed. chabap prapprung phoemtoem). Bangkok: Amon kanphim. (In Thai)

Published
2023-06-30
How to Cite
เพชรชื่นสกุลส., & กาญจนพิชิตน. (2023). การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ หลักสูตรทักษะการรู้สารสนเทศ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางไกล ผ่านสื่อออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC). Information - อินฟอร์เมชั่น, 30(1), 18-33. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/588