การพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์ โดยใช้เทคนิคการนำเสนอแบบอินโฟกราฟิก ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) สำหรับอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Development of Public Relations Materials Using Infographic Presentation Techniques Together with Augmented Reality Technology (AR) for Thailand Knowledge Park (TK Park) in The Three Southern Border Provinces

  • บุปผา ไชยแสง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Keywords: สื่อประชาสัมพันธ์, อินโฟกราฟิก, เทคโนโลยีเสมือนจริง, อุทยานการเรียนรู้;, สามจังหวัดชายแดนภาคใต้, media, infographic, augmented reality technology, knowledge park, three southern border provinces

Abstract

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินคุณภาพ และพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์ โดยใช้เทคนิคการนำเสนอแบบอินโฟกราฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) สำหรับอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและบุคลากร ที่มีต่อชุดสื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ในจังหวัด ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จำนวนทั้งสิ้น 322 คน ได้มาจากการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครซี่มอร์แกน จากนั้นผู้วิจัยกำหนดสัดส่วนร้อยละ จำแนกตามจังหวัด เครื่องมือที่ใช้ จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ 1) ชุดสื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย โปสเตอร์ (อินโฟกราฟิก) วีดิทัศน์และเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) 2) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อชุดสื่อประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
               ผลการวิจัย พบว่า 1 ชุดสื่อประชาสัมพันธ์มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ในด้านเทคโนโลยีและรูปแบบสื่อมีคุณภาพมากกว่าด้านอื่น กลุ่มผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อชุดสื่อประชาสัมพันธ์ โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 79.2) โดยด้านสื่อ วีดิทัศน์ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) และด้านสื่อแอปพลิเคชัน มีความพึงพอใจมากกว่าด้านเนื้อหา ซึ่งผู้ใช้บริการจังหวัดยะลา มีความพึงพอใจมากกว่าจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส กลุ่มเจ้าหน้าที่และบุคลากร อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) มีความพึงพอใจต่อชุดสื่อประชาสัมพันธ์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 78.2) โดยด้านสื่อวีดิทัศน์ ที่มีเสียงชัดเจน การถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี และการนำเสนอมีความน่าสนใจ มีความพึงพอใจมากกว่าด้านอื่น ซึ่งเจ้าหน้าที่และบุคลากรในจังหวัดนราธิวาส มีความพึงพอใจมากกว่าจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานี ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะ ให้มีการพัฒนาสื่อหรือนวัตกรรม ในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจองพื้นที่ใช้บริการ เกมส่งเสริมการอ่าน และเทคโนโลยีสำหรับแนะนำฐานข้อมูล เป็นต้น

References

Auaphanviriyakun, R. (2014). An Khit Phuasangsan kanprachasamphan hognsamut. Presented at chomrom bannarak sathaban udomsuksa samakhom honggsamut haeng prathetThai. (In Thai)

Kasemsukho, C. (2017). Principles and Strategies in public relations. Retrieved February 4, 2020, from http://www.stou.ac.th

Ministry of Information and Communication Technology. (2018). Kroop nayobai theknoloyi sarasonthet lae kansuesan. The Government Complex Commemorating His Majesty The King’s 80th Birthday Anniversary Publisher. Bangkok. (In Thai)

Phucharoen, S. (2012). The development of specific media and new media for public relations curriculum image of Master Science in Industrial Education in Learning Technology and Master Communication (Master thesis in Industrial Education Program). King Mongkut's University of Technology Thonburi. (In Thai)

Sitthiwet, T. (2018). Principles and Strategies in public relations. Retrieved February 22, 2020, from http://oknation.nationtv.tv

Smiciklas, M. (2012). The Power of infographics: Using pictures to communicate and connect with your audiences (Que Bia-Tech). New York: Que.

Sreewiroot, W. (2013). Development of public relations media package for the master of science in industrial education program in leadership and technolohy for educational administration, King Mongkut's University of Technology Thonburi (Master thesis in Industrial Education). Industrial Education and Technology, King Mongkut's University of Technology Thonburi. (In Thai)

Onyiengo, S.I. (2014). Effectiveness of Communication Media Used by the Public Relations Department in Facilitating Effective Internal Public Relations at the Kerio Valley Department Authority in Kenya. International Journal of Humanities and Social Science, 4(9), 108-117.

Sudiran, S. (2015). Students's Perception Towards the Use of Internet as Learning Media to Promote Reading Comprehension Skill. Sino-US English Teaching, 12(9), 684-692.

Sumanit, N. (2014). A development of cueing digital media on mobile electronic devices for public relation of Educational Communications and Technology Department (Master thesis in Science in Industrial Education) Industrial Education and Technology, King Mongkut's University of Technology Thonburi. (In Thai)

Suwanteerakit, D. (2015). A study of media exposure's behevior and satisfaction of undergraduate students towards media ; public relations and information office, Bansomdejchaopraya Rajabhat University (Master thesis in Science in Industrial Education) Industrial Education and Technology, King Mongkut's University of Technology Thonburi. (In Thai)

Tansiri, T. (2013). Augmented Reality (AR) from Aurasma. Retrieved June 2, 2020, from http://www.thailibrary.in.th

Thapphangthiam. A. (2015). Development Public relations materials with augmented reality (AR) Technology for Users of Nakornthon Ayuwattan Health Center, Nakornthon Hospital school (Master thesis in Science in Industrial Education) Industrial Education and Technology, King Mongkut's University of Technology Thonburi. (In Thai)

Thetsana, C. (2012). Infographic. Retrieved April 9, 2020, from http://www.krujongrak.com

Wongmun, S. (2014). Augmented Reality (AR) and Application. Retrieved March 18, 2020, from supachai287.wordpress.com

Published
2023-06-30
How to Cite
ไชยแสงบ. (2023). การพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์ โดยใช้เทคนิคการนำเสนอแบบอินโฟกราฟิก ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) สำหรับอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. Information - อินฟอร์เมชั่น, 30(1), 34-48. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/590