การส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Reading promotion to develop information literacy skills and foster lifelong learning

  • กนกพร นาสมตรึก ซิมิโอนิกะ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  • นัยนา อรรจนาทร สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  • ปาริชาติ แสงระชัฎ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  • อรนิต เชี่ยวเวทย์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Keywords: การส่งเสริมการอ่าน, การรู้สารสนเทศ, การเรียนรู้ตลอดชีวิต, reading promotion, information literacy, lifelong learning

Abstract

               การส่งเสริมการอ่านมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะสามารถสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะความเข้าใจ ทักษะการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีข้อมูลอย่างมหาศาลผ่านระบบดิจิทัลและสื่อต่าง ๆ การอ่านไม่เพียงเป็นการสร้างความรู้เท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างสรรค์และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต บทความนี้เน้นอธิบายถึงความสำคัญของการส่งเสริมการอ่าน การรู้สารสนเทศ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างงานการศึกษาและโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศและเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้ตลอดชีวิตในบริบทของประเทศไทยและต่างประเทศ

References

Association of College and Research Libraries (ACRL). (2016). Framework for information literacy for higher education. Retrieved May 16, 2023, from http://www.ala.org/acrl/standards/ilframework

Australian Library and Information Association (ALIA). (2018). Australian Reading Hour Report 2018. Retrieved May 4, 2023, from https://read.alia.org.au/australian-reading-hour-report-2018

Bangkokvitthaya. (2023, March 1). Bangkokvitthaya: kan aan lae kan rianru 2023. Retrieved May 6, 2023, from https://www.facebook.com/BangkokLearningCity/ (In Thai)

BOP Consulting. (2015). Literature review: The impact of reading for pleasure and empowerment. Retrieved May 15, 2023, from https://readingagency.org.uk/news/The%20Impact%20of% 20Reading%20for%20Pleasure%20and%20Empowerment.pdf

Britannica, the editors of encyclopaedia. (2022, November 26). Jacques Barzun: American teacher, historian, and author. Encyclopedia Britannica. Retrieved May 17, 2023, from https://www.britannica.com/biography/Jacques-Barzun

Chen, Y., Wu, J., & Huang, Q. (2018). Reading promotion: Conceptual models and category frameworks analysis. Otterbein China Librarians Exchange Program Presentations and Publications 3. Retrieved May 17, 2023, from https://digitalcommons.otterbein.edu/chinaexchange_pub/3

Chuanprapun, S. (2022, December 15). Education crisis impacting disadvantaged youth and migrant learners in Asia and the Pacific addressed by UNESCO’s ‘Learning Coin’ initiative. UNESCO Bangkok. Retrieved May 6, 2023, from https://bangkok.unesco.org/index.php/th/content/ education-crisis-impacting-disadvantaged-youth-migrant-learners-asia-pacific-unesco-learning-coin

CILIP Information Literacy Group. (2018). CILIP definition of information literacy 2018. Retrieved May 16, 2023, from https://cdn.ymaws.com/www.cilip.org.uk/resource/resmgr/cilip/information_ professional_and_news/press_releases/2018_03_information_lit_definition/cilip_definition_doc_final_f.pdf

Clark, C., & Rumbold, K. (2006). Reading for pleasure: A research overview. National Literacy Trust. Retrieved May 13, 2023, from https://cdn.literacytrust.org.uk/media/documents/ 2006_11_01_free_research_-_reading_pleasure_executive_overview.pdf

Cotha Sj, K. (2020). Learn, learning and self-development. International Journal of Scientific & Technology Research, 9(1), 1179-1181.

Eckerdal, J.R. (2017). Libraries, democracy, information literacy, and citizenship: An agonistic reading of central library and information studies’ concepts. Journal of Documentation, 73(5), 1010-1033.

European Commission. (2023). Glossary of terms - Common terms (Life-long learning). Erasmus+ EU programme for education, training, youth and sport. Retrieved May 14, 2023, from https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-d/glossary-common-terms

Farmer, L., & Stricevic, I. (2011). Using research to promote literacy and reading in libraries: Guidelines for librarians (IFLA Professional Reports, no.125). Retrieved May 16, 2023, from https://www.ifla.org/ wp-content/uploads/2019/05/assets/hq/publications/professional-report/125.pdf

Gentry, J.R., & Graham, S. (n.d.). Creating better readers and writers: The importance of direct, systematic spelling and handwriting instruction in improving academic performance. Retrieved May 17, 2023, from https://www.zaner-bloser.com/products/pdfs/Creating_Better_Readers_ and_Writers_White_Paper.pdf

Hee, O.C., Ping, L.L., Rizal, A.M., Kowang, T.O., & Fei, G.C. (2019). Exploring lifelong learning outcomes among adult learners via goal orientation and information literacy self-efficacy. International Journal of Evaluation and Research in Education, 8(4), 616-623.

Hu, J., Meng, L., & Zhang, B. (2019). Research on the role of reader behavior development in reading promotion promoted by new media communication. Journal of Physics: Conference Series 1237(4), 042016.

Hui, A.N.N., Chow Wing-Yin, B., Chan, E.S.M., & Leung, M.T. (2020). Reading picture books with elements of positive psychology for enhancing the learning of English as a Second Language in young children. Frontiers in Psychology, 10, 2899.

Jirakasem, J. (2023, March 3). National Reading Day, April 2nd: The habit of loving to read starts from childhood. Retrieved May 6, 2023, from https://www.twinkl.co.th/blog/reading-day-thailand (in Thai)

Johansson, M. (2014). Reading digital news: Participation roles, activities, and positionings. Journal of Pragmatics, 72, 31-45.

Munlanithi sangsoem watthanatham kan aan. (n.d). Kieo kap rao (www.happyreading.in.th). Retrieved May 8, 2023, from https://www.happyreading.in.th/about/ (In Thai)

National Institute of Child Health and Human Development (NICHD). (2021, July 8). About early learning. Retrieved May 15, 2023, from https://www.nichd.nih.gov/health/topics/early-learning/conditioninfo

National Literacy Institute. (n.d.). Literacy statistics. Retrieved June 12, 2023, from https://www.thenationalliteracyinstitute.com/literacy-statistics

National Literacy Trust. (2023). Reading champions. Retrieved May 5, 2023, from https://literacytrust.org.uk/programmes/reading-champions/

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). OECD Skills Outlook 2021: Learning for Life. Retrieved May 14, 2023, from https://www.oecd.org/education/oecd-skills-outlook-e11c1c2d-en.htm

Raish, V., & Rimland, E. (2016). Employer perceptions of critical information literacy skills and digital badges. College & Research Libraries, 77(1), 87-113.

Reading Agency. (n.d.). Reading facts. Retrieved June 12, 2023, from https://readingagency.org.uk/about/impact/002-reading-facts-1/#fn11

Reitz, J.M. (2004). Online Dictionary for Library and Information Science (ODLIS): Information Literacy (definition). Retrieved May 18, 2023, from https://odlis.abc-clio.com/odlis_i.html

Römer, K. (2022, June 10). The right to lifelong learning: Making it a reality for all in Europe. Only Connect: The lifelong learning blog from UIL. Retrieved May 18, 2023, from https://thelifelonglearningblog.uil.unesco.org/2022/06/10/the-right-to-lifelong-learning-making-it-a-reality-for-all-in-europe/

Seattle Public Library. (2023). Summer of Learning. Retrieved May 5, 2023, from https://www.spl.org/programs-and-services/learning/summer-of-learning

Smith, L. (2016). Information literacy as a tool to support political participation. Library and Information Research, 40(123), 14-23.

Sokoloff, J. (2012). Information literacy in the workplace: Employer expectations. Journal of Business & Finance Librarianship, 17(1), 1-17.

Toronto Public Library. (2023). TD Summer Reading Club. Retrieved May 5, 2023, from https://www.torontopubliclibrary.ca/reading-club/

UNESCO. (2023, May 11). What you need to know about literacy. Retrieved May 17, 2023, from https://www.unesco.org/en/literacy/need-know

UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL). (2023). Lifelong learning. Retrieved May 14, 2023, from https://www.uil.unesco.org/en/unesco-institute/mandate/lifelong-learning

United Way of Greater Nashville. (2023). Read to Succeed. Retrieved May 5, 2023, from https://www.unitedwaygreaternashville.org/read-to-succeed/

UNICEF Thailand. (n.d.). Read a week, we can. Retrieved May 6, 2023, from https://www.unicef.org/thailand/th/a-book-a-week

World Bank. (2021, April 28). What is Learning Poverty? Brief. Retrieved May 15, 2023, from https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/what-is-learning-poverty

Published
2023-06-30
How to Cite
นาสมตรึก ซิมิโอนิกะก., อรรจนาทรน., แสงระชัฎป., & เชี่ยวเวทย์อ. (2023). การส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต. Information - อินฟอร์เมชั่น, 30(1), 61-76. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/592