แหล่งสารสนเทศท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่น: กรณีศึกษา อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

Local Information Sources for Potentially Empowering Local Tourist Guides: A Case Study of Sadok Kok Thom Historical Park, Khok Sung District, Sa Kaeo Province

  • พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • อัจฌิรา ทิวะสิงห์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Keywords: สารสนเทศท้องถิ่น, แหล่งสารสนเทศ, ศักยภาพมัคคุเทศก์, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม, Local Information, Information Sources, Tourist Guide Potential, Local Tourist Guide, Sadok Kok Thom Historical Park

Abstract

                จังหวัดสระแก้วถือเป็นจังหวัดชายแดนที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชามาอย่างยาวนาน ตั้งอยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้เชื่อมโยงประเทศไทย-กัมพูชา-เวียดนาม (Southern Economic Corridor: SEC) ที่ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 จึงเปรียบเสมือนเป็นประตูเศรษฐกิจชายแดน โดยได้กำหนดเป้าหมายแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) คือ “เมืองชายแดนแห่งความสุข ถิ่นเกษตรและสมุนไพรคุณภาพ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน เชิงนิเวศ และอารยธรรมโบราณ ศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” แสดงให้เห็นว่าหนึ่งในฟันเฟืองที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสระแก้วได้คือการท่องเที่ยวในแหล่งประวัติศาสตร์ ซึ่งปราสาทสด๊กก๊อกธม ได้ชื่อว่าเป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของอารยธรรมขอมในอดีต และบทความนี้มุ่งรวบรวมแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างศักยภาพของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้เป็นที่รู้จักและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังช่วยสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนเองอีกด้วย ซึ่งการเข้าถึงสารสนเทศท้องถิ่นที่รวบรวมไว้นี้สามารถลดระยะเวลาในการแสวงหาข้อมูลของผู้ที่สนใจได้

References

Champapan, K. (2016). Ancient Khmer and Ayothaya Siamese Civilization Traces in Sa Kaeo Province. Journal of International and Thai Tourism, 12(2), 33-58.

Dasri, C., Pimpo, P., Iammnok, K. & Srikan, N. (2020). Lesson Learnt from Human Capital Development by The Project of “Sa Kaeo Happiness City” in Sa Kaeo Province. Mahachula Academic Journal, 7(1), 232-246.

Jitgoso, Y. (2021). Guidelines for Developing the Potentials of Community-Based Tourism Frontliners: A Case Study of Ban Non Klang Phibunmangsahan District Ubon Ratchathani Province. Journal of Social Science for Local Rajabhat Mahasarakham University, 5(3), 203-212.

Kadroon, T., Praneetham, C. & Phrommana, J. (2018). The Development of Historical Tourism Activity Model by Participation of Muang Wiang Sa Community. Chophayom Journal, 29(2), 41-52.

Kaewjarus, A. (2021). The Potential of Thai Tourist Guide in The 21st Century. Panyapiwat Journal, 13(3), 283-296.

Khodkaew, P. & Udakarn, Y. (2020). The Model of Education Management for Development Social Skills of the Student in The North Rural by Participatory of the Local Wisdoms and Schools. Mahachula Academic Journal, 7(2), 149-164.

Metheesuwapab, S. & Wijitwanna, S. (2019). Human Resource Potentialities in Organizations: Evaluation and Development. Siam Academic Review, 20(2), 1-10.

Niyom, A. & Panphae, P. (2016). Competency Study of Tour Guides in Chiang Mai. Payap University Journal, 26(1), 255-276.

Office of the Civil Service Commission. (2013). Khumu naeothang kanwangphaen lae borihan kamlang khon samrap sowon ratchakan. Nonthaburi: Office of the Civil Service Commission. (in Thai)

Phumee, P., Tibjoi, W. & Suwannawong, N. (2016). Empowering Local Guides in Nong Han Kumphawapi Wetland, Udon Thani Province. Journal of Community Development and Life Quality, 4(2), 249-260.

Sa Kaeo Provincial Office. (2022). Sa Kaeo Development Plan (2023-2027). Retrieved May 6, 2023, from https://www.sakaeo.go.th/websakaeo/files/com_news_devpro/2023-03_a81d5f146b2d2ee.pdf (in Thai)

Sitanurak, S. (2022). A Model for Developing Young Tour Guides to Promote Cultural Tourism: A Case Study of Nong Pa Krang Municipality, Muang, Chiang Mai. Ganesha Journal, 18(2), 101-114.

Thaipost. (2022). Krom Somdet Phra Thep song poet Utthayan Prawattisat Sadok Kok Thom changwat Sa Kaeo. Retrieved May 5, 2023, from https://www.thaipost.net/royal-court/142149 (in Thai)

Tipmanee, P. (2017). The little guide: Exception waiting to be controlled by law. Ramkhamhaeng Law Journal, 6(2), 99-110.

Wongmun, K. (2021). Participatory Development of Tour Guides Potential Model in Tak Tourism Community of Mueang District, Tak Province. Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University, Special issue, 54-70.

Published
2023-06-30
How to Cite
จันทรฆาฎพ., & ทิวะสิงห์อ. (2023). แหล่งสารสนเทศท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่น: กรณีศึกษา อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว. Information - อินฟอร์เมชั่น, 30(1), 49-60. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/597