การใช้สารสนเทศเพื่อทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Information Use for Conducting Research by Faculty Members at Srinakharinwirot University

  • ศิวพร ชาติประสพ
  • น้ำทิพย์ วิภาวิน
  • ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์
Keywords: การใช้สารสนเทศเพื่อทำวิจัย, อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการใช้สารสนเทศเพื่อทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2) เปรียบเทียบการใช้สารสนเทศเพื่อทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแยกตามประสบการณ์การทำวิจัยและกลุ่มสาขาวิชา และ 3) ศึกษาปัญหาการใช้สารสนเทศเพื่อทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

            วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ อาจารย์ที่ปฏิบัติงานด้านการสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา  2560  จำนวนรวมทั้งสิ้น  1,021 คนโดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามกลุ่มสาขาวิชา ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 427 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและทำการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่

            ผลการวิจัยพบว่า 1) อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒส่วนใหญ่มีการใช้สารสนเทศเพื่อทำวิจัยด้านแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในระดับมาก ได้แก่ Google Scholar และ เครือข่ายสังคมทางวิชาการ รองลงมาเป็นด้านรูปแบบสารสนเทศที่เป็นหนังสือหรือตำราด้านการวิจัย และวารสารอิเล็กทรอนิกส์  2) เปรียบเทียบการใช้สารสนเทศเพื่อทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจำแนกตามประสบการณ์การทำวิจัยและกลุ่มสาขาวิชา พบว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีประสบการณ์ในการทำวิจัยในโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เมื่อจำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาพบว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีกลุ่มสาขาวิชาต่างกันมีการใช้สารสนเทศเพื่อทำวิจัยแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) ปัญหาการใช้สารสนเทศเพื่อทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านรูปแบบสารสนเทศที่ได้รับไม่ใช่เนื้อหาฉบับเต็ม รองลงมาเป็นปัญหาด้านการเข้าถึงสารสนเทศเช่น การถูกจำกัดสิทธิการเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ที่ต้องบอกรับเป็นสมาชิกและรายงานการวิจัยเผยแพร่ในวงจำกัด

Published
2019-12-27
How to Cite
ชาติประสพศ., วิภาวิน น., & วชิรปรีชาพงษ์ธ. (2019). การใช้สารสนเทศเพื่อทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ . Information - อินฟอร์เมชั่น, 26(2), 29-44. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/61