เปิดประสบการณ์การทำงานรูปแบบใหม่ในต่างแดน ณ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมาลายา

  • ยุพา ดวงพิมพ์
  • มุกดา ดวงพิมพ์

Abstract

     ในยุคสื่อสังคมออนไลน์ปัจจุบันมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิต การปรับตัวและการทำงานของผู้คนทั่วไปพอสมควร อีกทั้งการรวมเป็นอาเซียนเดียวในปี 2558 มีผลกระทบต่อบริบทของผู้คนในสังคม ทุกคนจำต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เช่นเดียวกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น การเปลี่ยนแปลงของโลกมีผลกระทบต่อการทำงานของบุคลากรและพฤติกรรมของผู้รับบริการ การจัดการการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินงานองค์กร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีการเรียนรู้ในการดำเนินงานของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในระดับอาเซียนในโครงการการศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการห้องสมุดในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 2-13 สิงหาคม 2560 โดยส่งบุคลากรที่ร่วมโครงการ จำนวน 2 คน คือ นางยุพา ดวงพิมพ์และนางมุกดา ดวงพิมพ์ ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าคณะทำงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และตำแหน่งประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้และประธานคณะทำงานพื้นที่บริการโซน 24/7 เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นและห้องสมุดมหาวิทยาลัยมาลายา (UML-University of Malaya Library) ประเทศมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์หลักๆ คือ เพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และวิสัยทัศน์กว้างขึ้นจากการเรียนรู้แนวคิด แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ในวิชาชีพ สามารถนำความรู้ใหม่ๆ มาปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานและปรับปรุงพัฒนางานของตนเองต่อไปและเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างยั่งยืนสำหรับบุคลากร

 

Published
2017-12-04
How to Cite
ดวงพิมพ์ย., & ดวงพิมพ์ ม. (2017). เปิดประสบการณ์การทำงานรูปแบบใหม่ในต่างแดน ณ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมาลายา. Information - อินฟอร์เมชั่น, 24(2), 1-12. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/64

Most read articles by the same author(s)