พฤติกรรมสารสนเทศในการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น

Information Behaviors in Work Performance of Provincial Government of Officials Khon Kaen Province

  • วิลาวรรณ วสีคุณแสน
  • ชลภัสส วงษ์ประเสริฐ
Keywords: พฤติกรรมสารสนเทศ, การปฏิบัติงาน, ข้าราชการ, ความต้องการสารสนเทศ, การแสวงหาสารสนเทศ, Information behaviors, Work performance, Public officers, Information needs, Information seeking

Abstract

     การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศในการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดขอนแก่นที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีพุทธศักราช 2559 จำนวน 365 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศ ประกอบด้วย ความต้องการสารสนเทศในการปฏิบัติงาน การแสวงหาสารสนเทศในการปฏิบัติงานและการใช้สารสนเทศใน การปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น

     ผลการศึกษาพบว่าความต้องการสารสนเทศในการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่นส่วนใหญ่ข้าราชการส่วนภูมิภาคมีพฤติกรรมความต้องการสารสนเทศด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทุกประเภท โดยต้องการระบบงานสารบรรณ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนหนังสือราชการอยู่ในระดับมาก สารสนเทศกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและกฎหมายเฉพาะตำแหน่งส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก มีความต้องการสนเทศเพื่อนำไปพัฒนาสมรรถนะหลักในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรมและการทำงานเป็นทีมเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก ด้านสมรรถนะด้านการบริหารเกี่ยวกับคุณสมบัติของสารสนเทศในด้านการประหยัดอยู่ในระดับมากที่สุด การแสวงหาสารสนเทศในการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่นใช้หลักเกณฑ์ในการเลือกแหล่งสารสนเทศมีความสะดวกในการเข้าถึง สะดวกและรวดเร็วอยู่ในระดับมากที่สุด มีวิธีการแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศบุคคลในการสอบถามเพื่อนร่วมงาน และแหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์สำนักงานงานข้าราชการพลเรือน เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและโปรแกรมค้นหาอยู่ในระดับมากที่สุด การใช้สารสนเทศในการปฏิบัติงานเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นข้อมูลในการศึกษาหาความรู้ นำไปใช้ปฏิบัติงานประจำวันและวางแผน นำไปใช้ในการประเมินผลอยู่ในระดับมาก

Published
2017-12-04
How to Cite
วสีคุณแสนว., & วงษ์ประเสริฐช. (2017). พฤติกรรมสารสนเทศในการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น . Information - อินฟอร์เมชั่น, 24(2), 63-71. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/74