[1]
เหลืองอุบลร. and เทียมแก้ว น. 2019. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12 ประจำปีการศึกษา 2554. Information - อินฟอร์เมชั่น. 21, 1 (Aug. 2019), 12-18.