[1]
น้อยบัวทิพย์ม., แสนวาศ., เหลืองอุบลร., นามษรป., เทียมแก้วน. and กลางเคื่อม จ. 2019. การประเมินคุณภาพการบริการด้วยแบบจำลอง LibQUAL+ ตามทัศนะของผู้ใช้บริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. Information - อินฟอร์เมชั่น. 14, 1 (Aug. 2019), 32-40.