[1]
จันท์เทวนุมาส บ. and ท้วมสุขก. 2020. ตัวแบบการจัดการทุนมนุษย์สำหรับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น. Information - อินฟอร์เมชั่น. 27, 2 (Dec. 2020), 23-39.