[1]
สุขอินป. and ลีนาราชพ. 2022. ปัจจัยความสำเร็จในการจัดบริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย *. Information - อินฟอร์เมชั่น. 29, 1 (Jun. 2022), 1-17.