[1]
หลิมวิจิตรเ. 2022. การจัดการความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล: กรณีศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย. Information - อินฟอร์เมชั่น. 29, 1 (Jun. 2022), 19-46.