[1]
สุทธิประภาก. 2022. แนวทางการออกแบบบริการห้องสมุดประชาชนสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดขอนแก่น *. Information - อินฟอร์เมชั่น. 29, 1 (Jun. 2022), 65-78.