[1]
บุญประเสริฐ ค., วิภาวินน., วัฒนกุลเจริญ ท. and รพีพิศาล โ. 2022. การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ *. Information - อินฟอร์เมชั่น. 29, 1 (Jun. 2022), 79-98.